Ablay, Mehmet Necati, Mevlâna ve Goethe, Panteizmin İki Büyük Temsilcisi, (Mevlâna and Goethe Two Great Representatives of The Panteism Philosophy), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 147-157.
Açık, Nilgün, Mevlâna ve Mevlevî Tarikatının Eğiticiliği (Mevlana and Educational Aspect of Mevlevi Order), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 99-114.
Agoston, Gabor, XVI.-XVII. Asırlarda Macaristan’da Tasavvuf ve Mevlevîlik, (Mevlâna’s Takya in Pecuy and Islamic Culture in Hungary During The 17 Th Century), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 221-231.
Akengin, Yahya, Şiirlerde Mevlâna, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 177-182; Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 12-18.
Aköz, Alâaddin, Konya Mevlevîhânesinin 1596 ve 1602 Yıllarına Ait Muhasebe Bilançoları, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 311-335.
Aköz, Alâaddin, Mevlâna Celaleddin-i Rûmi Külliyesinin 1651-1652 Yılına Ait Muhâsebe Bilançosu, S.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Edebiyat Dergisi, 1992-1993, S. 7-8, s. 197-206.
Aksel, Malik, Mevlâna ve Sanat, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 19-22.
Aktay, Yasin, Mevlâna’ya Sosyolojik Bir Bakış, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 5-10.
Aktuna, Yıldırım, Ruh Sağlığı Açısından Mevlâna Düşüncesi, (Mevlâna’s Thought in View of Mental Health), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 61-67.
Alasya, H. Fikret, Lefkoşa Mevlevî Tekkesi, (Nicosia Mevlevî Tekke), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 99-108.
Alexandrescu, M. M.-Dersca Bulgaru, Sur L’ımportance L’ordre Mevlevî Dans La Société Seldjukide, (Selçuklu Toplumunda Mevlevîlik Sisteminin Önemi, The Importance of Sufism in Seljuk Society), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 175-181.
Aliyeva, Tamilla, Mevlâna Celaleddin Rumi’nin ve Azerbeycan Şairlerinin Yaratıcılığında İnsan Sevgisi, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 177-184.
Alkan, Ahmet, Mevlâna Dergâhı ve Çevresini Koruma Problemleri, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 183-199.
Alkan, Ahmet, Mevlevîlik ve Mevlâna Külliyesinin Konya Şehirsel Gelişmesi İçindeki Yeri, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 205-212.
Alparslan, Ali, Mevlevîlikte Ney-Hat Münasebeti, Ney’e Dair, Hz. Mevlâna’nın 731.Vuslat Yıldönümü’nde 10-17 Aralık 2004 Tarihleri Arasında Düzenlenen Ney Sempozyumu’nda Sunulan Tebliğler, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay. Konya 2006, s. 45-58
Altıntaş, Ayten, Feridun Nâfiz Uzluk ve Mustafa Behçet Efendi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, s. 55-64.
Altıntaş, Hayrani, Mevlâna Düşüncesinde Demokratik Eğilimler, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 217-221.
Anbarcıoğlu, Meliha, Mevlâna ve İrşadı, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya, 2004, s. 145-147.
Anbarcıoğlu, Meliha, Sultanü’l-Ulema Bahaeddin Veled’in Hayatı, Eseri ve Düşünceleri, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 135-147.
Arabacı, Caner, Balkan Harpleri Sırasında Mevlevîhâneler, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 251-256.
Arabacı, Caner, Mevlâna’ya Batıdan Bakmak, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 323-326.
Araz, Nezihe, Çağdaş Kavramlar Işığında Semâ, ("Sema" in The Light of Contemporary Concepts), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 233-241.
Araz, Nezihe, Mevlâna’da Herşey İnsan İçin, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 41-48.
Araz, Nezihe, Mevlâna’nın Ahileri Bugün Yaşasaydı, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 27-34.
Araz, Nezihe, Mevlâna’nın Evrenselliği Üzerine, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 117-120.
Araz, Nezihe, Mevlâna’nın Yetişmesinde Hocası Tebriz’li Şems’in Etkileri, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 217-227.
Araz, Nezihe, Mevlâna-İnsan-Biz, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 131-136.
Arda, Berna, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı’na Yaptığı Katkılar Açısından Prof.Dr. Feridun Nâfiz Uzluk, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 19-24.
Arıburun, Perihan, Mevlâna’da Yaşama Sanatı, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17
Aralık 1973 Ankara), Haz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1973, s. 337-344.
Arpaguş, Safi, Mesnevî-i Şerif Şerhi, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 815-818.
Arpaguş, Safi, Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Eserleri Üzerine Yapılan İngilizce Çalışmalar, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 775-804.
Aslan, Mustafa, Ahmet Remzi Dede’nin Şiirlerinde Mevlâna ve Mevlevîlik, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 221-284.
Asrar, N. Ahmed, Muhammed İkbal ve Mevlâna Celâleddin Rûmî, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 139-147.
Asrar, N. Ahmed, Pakistan ve Mevlâna Celaleddin Rumî, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 433-440; Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 305-308.
Asya, Arif Nihat, Semâ’, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 23-25.
Aşkar, Mustafa; Molla Fenari’nin (ö.834/1431) ‘Şerhu Dibaceti’l Mesnevî’ Adlı Risalesi ve Tahlili, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 83-102.
Ateş, Ahmed, Âgâz-i Mesnevî Ma’nâ-yi Hicdeh Beyt, tercüme: Tevfik Sübhanî, Mevlânâ ez Dîdgâh-i Türkân ve Îrâniyân, Girdâverî: Râyzenî-yi Ferhengî-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi Îrân, Ankara, 1369hş., s. 159-174.
Ateş, Ahmed, Mesnevî’nin Onsekiz Beytinin Manası, Fuad Köprülü Armağanı, İstanbul, 1953, s. 37-50.
Ateş, Erdoğan, Mevlevîhânelerde Musiki ve Ney Eğitimi, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 351-358.
Ay, M. Emin, Hz. Mevlâna’ya Göre Manevi Eğitimin Esasları -II-, Yeni Dünya, Yıl: 11, S. 123, İstanbul, Ocak 2004, s. 23-25.
Ayan, Gönül, Attâr, Esrâr-Nâme’si ve Mevlâna, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 195-200.
Ayan, Gönül, Esrar Dede Tezkiresi’nde Mevlâna Sevgisi, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 35-42.
Ayan, Gönül, Mesnevî ve Kısa Hikayecilik, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 57-61.
Ayan, Gönül, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’nin Fîhi Mâ Fîh İsimli Eseri ve Mevlâna’nın Günümüze Aktarılması, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 135-142.
Ayan, Gönül, Mevlâna ve Mevlâna Etkisinin Duygu ve Düşünce Dünyamızda Sürekliliği, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s.1-6.
Ayan, Gönül, Sevâkıb-ı Menâkıb ve Mevlâna (Sevâkıb-ı Menâkıb and Mevlana), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 79-84.
Ayan, Hüseyin, Günümüzde Mevlâna’nın Batı’da Gördüğü İlgi ve Sebepleri (3 Mayıs 2000 Hz. Mevlâna ve Fikirleri, 2000, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 87-92.
Ayan, Hüseyin, Latîfî’ye Göre Mevlâna, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 65-70.
Ayan, Hüseyin, Onsekiz Beyte İki Türlü Bakış, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 325-330.
Ayan, Hüseyin, Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân’a Göre Mevlevîlik, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 37-42.
Ayan, Hüseyin, Sema Hakkında Bir Eser: Birrî Mehmed Dede’nin Bülbüliyyesi, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 207-216.
Ayan, Hüseyin, Sultan Veled’in Ma‘ârif’inden Hareketle Mevlâna (Mevlana in The Sultan Veled’s Ma‘ârif), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 73-78.
Ayan, Hüseyin, Şeyh Gâlip’te Mevlâna Sevgisi, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 49-55.
Ayan,Hüseyin, Mevlevîlerce Kutsal Sayılan Kişi, Yer, Eşyâ, Âyinlere Dâir Şiirler, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 91-104.
Ayas, M. Rami, Mevlânâ Celâleddin ve Mevlevîliğin Teşekkül Süreci Üzerine Sosyolojik Bir Sunum, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 83-90.
Ayaz, Mehrdad, Mevlâna’ya ‘Atfedilmiş’ Şiirler, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
Aydın, Mehmet S., İkbâl’in Eserlerinde Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 26-36.
Aydın, Mehmet, Eva De Vitray Meyerovitch’in Mesnevî Hakkındaki Değerlendirmeleri (I), VI. Millî Mevlana Sempozyumu, 1994, s. 20-25.
Aydın, Mehmet, Eva De Vitray Meyerovitch’in Mesnevî Hakkındaki Değerlendirmeleri (II), VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1995, s. 26-32.
Aydın, Mehmet, Eva de Vitray Meyerovitch’in Mesnevî Hakkındaki Değerlendirmeleri, Yedi İklim, C. 8, S. 57, İstanbul, 1994, s. 95-97.
Aydın, Mehmet, Hz. Mevlâna Gözü İle Mesnevî’de Dinler, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 149-154; Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya, 2004, s. 49-55.
Aydın, Mehmet, Hz. Mevlâna ve Dinler, I. Millî Mevlâna Kongresi,1985, s. 325-330.
Aydın, Mehmet, Hz. Mevlâna’da ve Muhyiddin-i Arabi’de Aşk Kavramı, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 157-161.
Aydın, Mehmet, Hz. Mevlâna’nın Hümanizm’inin Boyutları, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya, 1994, s. 65-67.
Aydın, Mehmet, Hz. Mevlâna’nın Yaşadığı Devrin Sosyal Yapısı, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 281-286; Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 11-14.
Aydın, Mehmet, Mevlâna’da İrade Hürriyeti, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 91-99.
Aydın, Mehmet, Muhammed İkbal’in Eserlerinde Mevlâna, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 230-237.
Aydın, Mehmet, Muhyiddin-i Arabî ve Hz. Mevlâna Yaklaşımı, (Muhiddin-i Arabî and Mevlâna), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 299-306.
Aydın, Mehmet, XIII. Yüzyılda Konya’daki İslâm Sufizminin Boyutları (Dimensions of Islamic Sufism in Konya in The 13th Century), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 211-220.
Aydın, Mustafa, İnsanı Tanımlamak ya da Humanizm, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 15-16.
Aytaç, Gürsel, Goethe’de Tolerans, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
Ayverdi, Sâmiha, 1959 Şeb-i Arûs Konferansı, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 37-42.
Ayverdi, Sâmiha, Mevlâna Celaleddin-i Rûmi’den Bugüne Kalanlar, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Haz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara 1973, s. 110-124.
Bâbâyî, Rizâ, Mevlâ der-Çeşm u Dil-i Mevlânâ, Âyîne-i Pejûhiş, Yıl: 11, S. 6, 1379hş., s. 30-37. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 2(12), 1380hş., s.31-33.)
Bahn, Süleyman Wolf, Modern Batı Dünyasında Mevlâna’nın Önemi, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 469-472; Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 319-322.
Bahn, Süleyman Wolf, The Significance of Hz. Mevlâna For The Western World, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 473-476.
Bakırcı, Naci, Mevlâna Müzesi İhtisas Kütüphanesi’nin 1926 Yılında Kuruluşu, Yusuf Ağa Kütüphanesi’nin Buraya Nakli, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 301-305.
Banarlı, Nihat Sami, Mevlâna ve Türkçe, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 43-45.
Bardakçı, Mehmet Necmettin; Mevlânâ Perspektifinden Gençlik Problemleri ve Çözüm Yolları, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 267-283.
Barışta, H. Örcün, İşlemelerde Bazı Mevlevî Sembolleri, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 143-154.
Barışta, H. Örcün, Mevlâna’nın Işığında Gelişen Türk Süsleme Sanatlarından Örnekler, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 63-73.
Barks, Coleman, Fana and Baqa: Two Streamings Across The Doorsill of Rumi’s Poetry, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 559-563.
Barks, Coleman, Fena ve Beka: Rumî’nin Şiirlerinin Eşiğinden Geçen İki Yol, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 553-557.
Başarır, Müfide H., The New York Public Library, The Research Libraries’de Bulunan Mevlâna İle İlgili Eserlerin Tanıtılması, (General Introduction), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 307-313.
Battesti, Teresa, Les Derviches-Conteurs D’ıran, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 43-55.
Bausani, A., Mevlâna Celaleddin Rûmi’de Dini Düşünce, çev. İsmet Kayaoğlu, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 3, Konya, 1994, s. 347-365.
Bâveyl, Latîfe Selâmet, Kur’an der-Mesnevî, Keyhân-i Ferhengî, S. 193, 1381hş., s. 54-55. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 2, 1382hş., s.86.)
Bayar, Muharrem, Bolvadin Mevlevîhânesi ve Pendari Kaari Ahmed Dede, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 225-232.
Bayat, Ali Haydar, Hüsn-i Hat Sanatında Mevlevîlik ve Mevlevîler, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 81-111.
Bayat, Ali Haydar, İlk Atasözü Kitaplarımızdan Oğuznâme’nin Berlin Nüshası ve Feridun Nâfiz Uzluk’un Bir Derlemesi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, 25-39.
Bayat, Ali Haydar, Mevlâna’nın Dostlarından Tabib Ekmeleddin Müeyyed en-Nahçuvânî, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 231-262.
Baykal, Özgün, Mesnevî’de Hayvan ve Hikâye ve Motifleri, Şarkiyat Mecmuası, S. 5, 1965, s. 23-30.
Baykara, Tuncer, Mevlânâ’nın Divân-ı Kebîr’inin Tarihî Kaynak Olarak Değeri, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 185-188.
Baykara, Tuncer, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya’ya Genel Bir Bakış, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 1-10.
Bayraklı, Bayraktar, Mevlâna’nın Eğitim Anlayışı, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 123-128.
Bayraktar, Mehmet, Semâ’da Anlatılanlar, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 46-48.
Bayraktar, Osman, Dirilişin Mevlânâ’ya Bakışı, Yedi İklim, C. 8, S. 57, İstanbul, 1994, s. 80-81.
Bayram, Mikail, Seyyid Burhâneddin-i Muhakkik-i Tirmîzî der Telâtum-i Havâdis-i Siyâsî, Mevlânâ ez Dîdgâh-i Türkân ve Îrâniyân, Girdâverî: Râyzenî-yi Ferhengî-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi Îrân, Ankara, 1369hş., s. 147-158.
Bayru, Esin Çelebi, Babam Celâleddin Bâkır Çelebi, X. Milli Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 23-33.
Baz, İbrahim, “İslam Dünyasında Tarîkatlar”/Alexandre Popovic-Gilles Veinstein (çev. Osman Türer, Sûf Yayınları, İstanbul, 2004, 610 s.),
Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 819-821.
Bâzgîr, Mihnâz, Cism ve Rûh der-Mesnevî-i Mevlevî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 20, S. 203, 1382hş., s. 66-67. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 4, 1382hş., s.91-92.)
Begüm, Nurcihan, Aesthetics of Subjective Philosophy of Mevlâna Jelaluddin Rumy and Kabir, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 281-290.
Begüm, Nurcihan, Mevlâna Celaleddin Rumî ve Divan-i Kebir’de Öznel Felsefenin Estetiği, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 271-280.
Behnâmfer, Muhammed, Mevlevî ve Te’vîl, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, Yıl: 31, S. 1-2, 1377-78hş., s. 257-270. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 3, 1378hş., s.47-48.)
Bektaş, Mevlüt, Hz. Mevlâna’yı Anma Törenleri ve İl Kültür Müdürlüğü, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 335-338.
Beşer-dûst, Muctebâ, Nigâhî be-Şerh-i Câmi-i Mesnevî-i Ma’nevî-i Kerîm-i Zemânî, Kitâb-i Mâh (Edebiyât ve Felsefe), 21, 1378hş., s. 18-20. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 4, 1378hş., s.60-61.)
Bilecik, Farunnisa, Galata Mevlevihanesi Postnişinlerinden Mehmed Esad Dede (Şeyh Galib)’in Dil Yönünden İncelenmesi, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 343-350.
Bilgin, Vedat, Göçün Kültürel Sonuçları (Cultural Consequences of Immigration), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 35-41.
Bilginer, Recep, Çağdaşımız Mevlâna, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 143-58.
Bilgiseven, Amiran Kurtkan, Mevlâna’nın “Sosyalleşme Terbiyesi” Hakkındaki Fikirleri, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 173-188.
Bilgiseven, Amiran Kurtkan, Mevlâna’nın İslâmî Terbiye Kavramı, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 49-52.
Blıksteın, Izidoro, Söz ve Görülmeyeni Arayış (Mevlâna’nın Rubailerinin Bir Semiyotik Analizi), Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
Bly, Robert, Rumî’de Divâne İmajı: Rumî ve İkinci Yol, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 159-163.
Bly, Robert, The Wild Image in Rumî: Rumî and The Second Road, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 165-169.
Bolay, Süleyman Hayri, Mevlâna ve Diyalektik, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 347-351.
Bolay, Süleyman Hayri, Mevlâna’nın Akıl Anlayışı, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 165-170; Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 53-59.
Bonnıer, Henry, Aşkın Doğusunda Goethe, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
Boydaş, Nihat, Plastik Değerler Açısından Bir Mezar Taşı, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 115-121.
Brendemoen, Bernt, İskandinav Seyyahları Gözüyle Dervişlik ve Tarikat, (Mystic Sects and Sufism Through The Eyes of Scandinavian Travellers), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 259-268.
Brıncourt, André, Goethe ve Doğu’ya Yöneliş, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
Burhânî, Mehdî, Uns bâ-Zebân-i Mevlânâ, Edebiyât ve Felsefe, Yıl: 3, S. 11, 1379hş., s. 52-55. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 4(10), 1379hş., s.96.)
Büyükkörükçü, Tahir, Mevlâna’nın İslâm ve Tasavvuf Anlayışı, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 97-100.
Can, Halil, Mevlâna’ya Methiyeler, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 60-66.
Can, Özber, Mevlâna Celâleddîn Rûmî ve Şeyh Galib’in Aşk Estetiği, Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî –Makaleler-Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., Konya, 2005, s. 110-149.
Can, Şefik, “Göklerde ve Yeryüzünde Hiçbir Varlık Yoktur ki Allah’ı Tesbih Etmesin” Ayetinin Hazreti Mevlâna Tarafından Açıklanması, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 43-52.
Can, Şefik, Hazret-i Mevlâna ve Yunus Emre, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi,1990, s. 47-56.
Can, Şefik, Hazret-i Mevlâna’da Peygamber Sevgisi, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 51-62; Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından,
Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya 2004, s. 37-48
Can, Şefik, Hz. Mevlâna’nın Evrensel Görüşü, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 87-92.
Can, Şefik, Hz. Mevlâna’nın Güzel ve Güzellik Hakkındaki Görüşleri, (Mevlâna’s Conception of Beauty and of The Beautiful), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 165-173.
Can, Şefik, Hz. Mevlâna’nın Sûreti ve Sîreti, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 41-50.
Can, Şefik, Mevlâna ve Goethe’nin Eserlerinde Kadın, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
Can, Şefik, Mevlâna’ya Göre Din, İman ve Küfür, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 19-27.
Can, Şefik, Mevlâna’ya Göre Şiir ve Şairlik, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 55-60; Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 67-73.
Can, Şefik, Mevlevîlikten Önce Mevlâna’nın Yolu, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 113-121.
Can, Şefik, Mutezile’nin Kader İnancına Karşı, Hz. Mevlâna’nın Görüşü ve Bugünkü Mevlevîlik, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 13-21.
Can, Şefik, Selçuklu Kültüründe Hz. Mevlâna’nın Yeri (Mevlana in Seljuki Culture), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 205-209.
Can, Şefik, Yaşayan Son Mesnevîhan Şefik Can, Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (Mülakat), Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 823-861.
Can, Şefik, Yenikapı Mevlevîhânesi’nin En Son Mesnevîhânı Tâhirü’l-Mevlevî, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 97-102.
Carp, L. W., Rumi’s Influense On Sufism To-Day, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Haz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1973, s. 144-159.
Cebecioğlu, Ethem; Psiko-Tarih Açısından Farklı Rûmî Tekamül Mertebelerinin Mevlânâ’nın Anlaşılmasındaki Rolü-Metodolojik Bir Yaklaşım, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 29-54.
Celkan, Hikmet, Mevlâna’nın Eğitimci Yönü, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 299-306; Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat
Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 74-82.
Ceran, Ahmet Şeref, Hz. Mevlâna’nın Tasavvuf Sistemi, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 83-90,
Ceylan, İbrahim, Mevlâna’nın Tolerans Kaynağı ve Esprisi, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 409-421.
Cezre, Abdullah, Mevlâna Celaleddin Anadolu’ya Süleyman Paşa’dan Önce Gelmişti, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat
Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 91-102.
Chittick, William C., İmâm Huseyn (a) der-Nigâh-i Mevlevî, trc. Hasan-i Lâhutî, Vakf-i Mîrâs-i Câvidân, 5 (1), 1376hş., s. 92-95. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 1, 1378hş., s.39-40.)
Chittick, William C., Rûmî ve Mevlevîlik, çev. Safi Arpaguş, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 709-727.
Chittick, William, “Rûmî ve Vahdetü’l-Vücûd”, Varolmanın Boyutları, çev. Turan Koç, İstanbul, 1997, s. 231-275.
Chmıelowska, Danuta, Polonya’da Mevlâna Hakkında Yapılan Bazı Çalışmalar, (Studies Carried Out Mevlâna in Poland), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 199-202.
Cihânbahş, Cûyâ, Tarfe-i Şerh-i Mesnevî-i Cânfezâ, Mâhnâme-i Edebiyât ve Felsefe, S. 32, 1379hş., s. 42-48. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 3(9), 1379hş., s.80-82.)
Cilâcı, Osman, Mevlâna’nın İbadetinden Birkaç Çizgi, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 249-259.
Cilâcı, Osman, Vesikalar Işığında Antalya Mevlevîhânesi Postnişînlik Devir Teslimi, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 197-210.
Corbin, Henry, “Celalüddin Rûmî ve Mevlevîler”, İbn Rüşd’den Günümüze İslâm Felesefesi Tarihi, çev. Abdullah Haksöz, İstanbul, 1997, s. 70-74.
Coşkun, Sezai, Türk Romanında Mevlâna ve Mevlevîlik, Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî –Makaleler-Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., Konya, 2005, s. 29-75.
Cumbur, Müjgan, Mevlâna ve Oruç Ayı, (Mevlâna and The Ramadan), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 131-140.
Cumbur, Müjgan, Mevlâna’nın Devleti Değerlendirmesi, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 149-160.
Cumbur, Müjgân, Mevlâna’nın Eserlerinde Türk Boyları ve Türk Kelimesinin Değerlendirilmesi, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973, Ankara), Haz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1973, s. 55-93.
Cumbur, Müjgan, Mevlâna’nın Şiirlerinde: Ekinden Ekmeğe, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 261-271.
Cumbur, Müjgan, Mevlâna’ya Göre Sanat ve Sanatkar, IV. Millî Mevlâna Kongresi,1989, s. 67-74.
Cumbur, Müjgan, Mevlâna’ya Göre Türkmenler, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 47-53.
Cunbur, Müjgan, Manisa Mevlevîhânesi’nden Yetişen İki Şair, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 267-274.
Cunz, Hüseyin Peter, A Still Point in a Turning World, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 41-44.
Cunz, Hüseyin Peter, Dönen Dünyada Sabit Bir Nokta, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 37-40.
Çam, Ömer, Mevlâna’nın Etkileri, Ritm Psikolojisi ve Seması, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 171-175.
Çavuşoğlu, Mehmed, Bir Mevlevî Şair; Yenişehirli Avni Bey ve Mevlâna İçin Na’tı, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 127-134.
Çayırdağ, Mehmet, Kayseri Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 91-96.
Çelebi, Asaf Hâlet, “Garp Dünyasında Mevlânâ”, Bütün Yazıları, Haz. Hakan Sazyek, İstanbul, 1998, s. 107-110.
Çelebi, Asaf Hâlet, “Mevlânâ ve Şems”, Bütün Yazıları, Haz. Hakan Sazyek, İstanbul, 1998, s. 186-194.
Çelebi, Asaf Hâlet, “Mevlânâ’da Sema’”, Bütün Yazıları, Haz. Hakan Sazyek, İstanbul, 1998, s. 300-305.
Çelebi, Asaf Hâlet, “Mevlânâ’nın Edebî Hüviyeti”, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 103-106; Bütün Yazıları, Haz. Hakan Sazyek, İstanbul, 1998, s. 182-185.
Çelebi, Asaf Hâlet, “Mevlevî Terbiyesi: 2 Mevlevîlikteki İki Zümre”, Bütün Yazıları, Haz. Hakan Sazyek, İstanbul, 1998, s. 280-285.
Çelebi, Asaf Hâlet, “Mevlevî Terbiyesi: 3 Mevlevî Kisvesi ve Mevlevî Dili”, Bütün Yazıları, Haz. Hakan Sazyek, İstanbul, 1998, s. 286-292.
Çelebi, Asaf Hâlet, “Mevlevî Terbiyesi: 4 Bazı Mevlevî Adetleri”, Bütün Yazıları, Haz. Hakan Sazyek, İstanbul, 1998, s. 293-299.
Çelebi, Asaf Hâlet, “Mevlevî Terbiyesi”, Bütün Yazıları, Haz. Hakan Sazyek, İstanbul, 1998, s. 273-279.
Çelebi, Asaf Hâlet, “Mevlevîlerde Âyin ve Sema’-1”, Bütün Yazıları, Haz. Hakan Sazyek, İstanbul, 1998, s. 310-316.
Çelebi, Asaf Hâlet, “Mevlevîlerde Âyin ve Sema’-2”, Bütün Yazıları, Haz. Hakan Sazyek, İstanbul, 1998, s. 317-324.
Çelebi, Celaleddin (Derleyen), Mevlâna’da Bahar, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 107-
112.
Çelebi, Celaleddin B., Hz. Mevlâna’nın Eserlerinde Vuslat, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya, 2004, s. 57-63.
Çelebi, Celaleddin, Tarihten Günümüze Mesnevî Dersleri.
Çelebi, Celâlettin M. Bâkır, Garp Dünyasında Mevlâna Diliyle Dostluk Mesajı, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 23-26.
Çelebi, Celâlettin M. Bâkır, Hz. Mevlâna’da Düşünce ve Akıl, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 13-26
Çelebi, Celâlettin M. Bâkır, Hz. Mevlâna’da Sevgi, Birlik ve Beraberlik Mesajları, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya,
1994, s. 39-43.
Çelebi, Celâlettin M. Bâkır, Hz. Mevlâna’nın Eserlerinde “Kadın” Konusuna Kısa Bir Bakış, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 103-107.
Çelebi, Celâlettin M. Bâkır, Hz. Mevlâna’ya Göre Mesnevî, Kur’an-ı Kerim ve Ayetlerden Mülhem Birkaç Misal, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 331-346.
Çelebi, Celâlettin M. Bâkır, İnsan Sevgisi ve Hz. Şems, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 35-39.
Çelebi, Celâlettin M. Bâkır, Mevlâna’da Tolerans, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
Çelebi, Celâlettin M. Bâkır, Osmanlı Hanedanında Mevlevîlik, Mevlevîhâneler ve Her Mevlevînin Bilmesi Gereken İki Dua, II. Milletler Arası
Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 13-17.
Çelebi, Celâlettin M. Bâkır, Sema, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 201-206.
Çelebi, Celâlettin M. Bâkır, Sonsuza Kadar Hz. Mevlâna, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 17-22.
Çelebi, Faruk, Yediyüz Senedir Açıklanmayan Hakikat, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 143-144.
Çelebi, Mehmet Celalettin, Son Yüzyılda Mevlevîlik, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 337-338.
Çelebi, Nilgün, Fîhi Mâ Fîh’i Okumak, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 125-130.
Çelebioğlu, Âmil, Anadolu’nun Türkleşmesinde Mevlânâ’nın Rolü, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB. Yay., İstanbul, 1998, s. 5-24.
Çelebioğlu, Âmil, Anadolu’nun Türkleşmesinde Mevlânâ’nın Rolü, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya, 2004, s. 67-92.
Çelebioğlu, Âmil, Ebced Hesabıyla Mevlânâ’nın Doğum Tarihi, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB. Yay., İstanbul, 1998, s. 25-26.
Çelebioğlu, Âmil, Fuzûlî’nin Şiirinde Ney, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB. Yay., İstanbul, 1998, s. 563-573.
Çelebioğlu, Âmil, Fuzûlî’nin Şiirlerinde Ney, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 71-83.
Çelebioğlu, Âmil, Hz. Mevlânâ’ya İzâfe Edilen Bir Gazelin Şerhi, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB. Yay., İstanbul, 1998, s. 519-524.
Çelebioğlu, Âmil, İlim, Aşk ve Mevlânâ, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB. Yay., İstanbul, 1998, s. 27-28.
Çelebioğlu, Âmil, Mevlâna ve Mesnevî Hakkında Birkaç Söz, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 113-117.
Çelebioğlu, Âmil, Mevlâna’dan Öğütler, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 131-148.
Çelebioğlu, Âmil, Muhtelif Şerhlere Göre Mesnevî’nin İlk Beytiyle İlgili Düşünceler, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 5-27.
Çelebioğlu, Âmil, Muhtelif Şerhlere Göre Mesnevî’nin İlk Beytiyle İlgili Düşünceler, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB. Yay., İstanbul, 1998, s.525-545.
Çelebioğlu, Âmil, XIII-XV (İlk Yarısı). Yüzyıl Mesnevîlerinde Mevlânâ Tesiri, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB. Yay., İstanbul, 1998, s. 29-53.
Çelik, İsa, Klasiklerimiz/XIII “Mesnevî-i Ma’nevî”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 661-696.
Çetin, Nihad M., Matnavî’nin (Mesnevî) Konya Kütüphanelerindeki Eski Yazmaları, Şarkiyat Mecmuası, S. IV, 1961, s. 97-118.
Çetinkaya, Bayram Ali; “Benlik Duvarından Kerpiç Koparmak” Şems-Mevlânâ Dostluğu (Benliğin Kaybolduğu Dostluk), Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 179-220.
Çıpan, Mustafa, Dîvâne Mehmed Çelebi’nin “Tarîkatü’l-Ma‘ârifin” Risalesi ve Şiirleri Üzerine Bir Değerlendirme, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 211-219.
Çıpan, Mustafa, Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi’nin Bestelenmiş Eserlerinin Güfteleri Üzerine Bir Değerlendirme, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 237-263.
Çıpan, Mustafa, Konya Mevlâna Müzesi Hazine-i Evrak Arşivi’ndeki Belgelere Göre Muğla Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 233-251.
Çıpan, Mustafa, Mevlevî Şeyhlerinden Dîvâne Mehmed Çelebi, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 97-108.
Çıpan, Mustafa, Mevlevîlik Terimleri, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 165-178.
Çıpan, Mustafa, Mevlevîlik Yolunda Fasih Ahmed Dede, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 119-129.
Çiftçi, Hasan, Mevlânâ ile Şems-i Tebrizî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 565-590.
Çokum, Sevinç, Uhud Dağı ve Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 118-120.
Çolançevska, Olga, “Even One Drop of Sea is Still Water” Mevlâna Insight on Property by Means of a Legend Foretold by Inhabitants From Radovis-Juruk Area, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 121-124.
Çubukçu, İbrahim Agâh, Türk Kültüründe Hoşgörü ve Mevlâna, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, 1994, s. 58-63.
Dâmâdî, Seyyid Muhammed, Cilvehâ-yi Kelâm-i Alî (a) der-Mesnevî-i Ma’nevî, Faslnâme-i Mîrâs-i Câvidân, Yıl: 7, S. 1-2, 1378hş., s. 132-139. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 1, 1378hş., s.38.)
Dâmyâr, Zehrâ, Sîmâ-yi İnsan der-Eş’âr-i Mevlânâ, Edebiyât ve Felsefe, Yıl: 3, S. 10, 1379hş., s. 42-44. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 3(9), 1379hş., s.77-78.)
Değirmençay, Veyis, İntihânâme Mesnevisinde Mevlânâ ve Mevlevîlikle İlgili Anlatımlar, Yede İklim, S. 84, İstanbul, Mart 1997, s. 53-58.
Dehbâşî, Mehdî, Tahlîlî ez-Mebânî’-i Nazariye-i ‘Tegâbul der-Hestî’ der-Mesnevî-i Mevlânâ, Mecelle-i İlmî ve Pejuhişî-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i İsfahân, S. 16-17, 1378hş. s. 11-36. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 3(13), 1380hş., s.49-51.)
Demirağ, Banu, Mevlevihaneden Açılan Pencere, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 161-176.
Demirci, Mehmet, “Ne Olursan” Gel, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 38-39.
Demirci, Mehmet, Fîhi Mâ Fîh’de Tevhid, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 41-46.
Demirci, Mehmet, Kitaplarla Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 121-124.
Demirci, Mehmet, Mesnevî’de Akıl-Aşk Karşılaştırması, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 153-159.
Demirci, Mehmet, Mevlâna’da İnsan, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 35-39.
Demirel, Ömer, Sivas Mevlevîhânesi ve Mevlevî Şeyhlerinin Sosyal Hayatlarına Dair Bazı Tespitler, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 217-224.
Demirel, Şener, Abdülbaki Gölpınarlı’nın Kendi Sesinden Mesnevî’nin İlk İki Beytinin Şerhi, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 365-382.
Demirel, Şener, Şeyh Rızaeddin Remzi er-Rıfâî’nin Tasavvuf Dergisindeki Mesnevî Şerhi, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 591-629.
Demirli, Ekrem, Mesnevî’yi Fusûsu’l-Hikem’e Göre Yorumlamak “İlâh-ı Mu’tekad” ve Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden Hikayeler, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 347-364.
Derdiyok, İ. Çetin, Mesnevî-yi Manevî’de Leylâ ve Mecnûn, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 75-84.
Derkse, Mürsel, Sevginin Köprüleri, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 323-325.
Derkse, Mürsel, The Bridges of Love, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 327-329.
Derman, Çiçek, Mesnevî Tezhîbine Müstesnâ Bir Örnek, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 189-204.
Derman, Çiçek, Unutulan Bir Mevlevî: Ressam Murtazâ Ekler (1874-1969), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, s. 41-53.
Derman, Çiçek, XVI. yy.da Hazırlanmış Bir Mesnevî Tezhibi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 61-71.
Derman, M. Uğur, Mevlevîlik ve Hat San’atı, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 19-31.
Derman, M. Uğur, Mevlevîlik ve San’at, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 203-212.
Destcerdî, Tâhire Hoşhâl, Mevlânâ der-Bîniş-i Şems, Mecelle-i İlmî ve Pejûhişî-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i İsfahân, S. 16-17, 1378hş. s. 67-74. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 3(13), 1380hş., s.51-53.)
Dıvarcı, İbrahim, “Ney” in Hikayesi, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 48.
Dikici, Recep, Abdülganî en-Nablûsî ve Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Mesnevî Dibâcesi Şerhi, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 191-196.
Dikici, Recep, Abdülganî en-Nablûsî’nin Mevlevîlik Âdâbına Dair el-Ukûdü’l-Lü’lüiyye’si ve Müstakîmzâde’nin Şerhi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 203-211.
Dikici, Recep, Mesnevî Şerhleri Üzerine Bazı Düşünceler, Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya’ya Gelişlerinin 771. Yıldönümü, 1999, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 51-56.
Dikici, Recep, Seyyid Burhâneddîn Muhakkik-i Tirmizî, Hz. Mevlâna’nın Çevresi ve Etkileri, 1998, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 11-13.
Dikici, Recep, XIII. Yüzyılda Konya ve Çevresinde Kültür Faaliyetleri (Cultural Activities in and Around Konya in 13th Century), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 149-160.
Dilmen, Naci, Mevlâna Kürsüsü, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 125-127.
Dinanî, Gholam Hossain İbrahimî, Mevlâna ve İbn Arabi’ye Göre “Hayal Alemi”, çev. Firdevs Pishbin, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 509-57.?
Diriöz, Meserret, Hazreti Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 128-131.
Duru, Necip Fazıl, Mevlevî Şairlerde: Mevlâna Portresi, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 383-432.
Duru, Necip Fazıl, Türkiye Üniversitelerinde Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Eserleri ve Mevlevîlikle İlgili Yapılmış Doktora ve Yüksek Lisans
Çalışmaları, Nüsha-Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 4, S. 15, Güz 2004, Ankara, s. 41-52.
Düzen, İbrahim, Mevlâna’nın Tasavvufi Görüşüne Göre İnsan, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 29-34.
Ebulkâsimî, Meryem, Her Kesî ez-Zann-i Hod Şod Yâr-i Men, Kitâb-i Mâh (Edebiyât ve Felsefe), Yıl: 4, S. 5-6, 1379-80hş., s. 64-71. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 4(14), 1380hş., s.62-64.)
Ebulkâsimî, Meryem, Her Kesî ez-Zann-i Hod Şod Yâr-i Men, Kitâb-i Mâh (Edebiyât ve Felsefe), Yıl: 4, S. 5-6, 1379-80hş., s. 64-71. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 2, 1382hş., s.78-79.)
Ekici, Necdet, Mevlâna’da İnsan Sevgisi, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 132-135.
Ekrem, Mehmet Ali, Dimitriye Kantemir Gözü İle Mevlevîlik (Sufism From The Viewpoint of Dimitrie Kandemir), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 191-197.
Elias, Jamal J., Zikr-i Dervişâne’den Divân Musikisine Kadar Osmanlılar Devrinde Semâ’ya Bir Bakış, çev. İdil Eser, Yapı Kredi Yay., Cogito Osmanlılar Özel Sayısı, S. 19, yıl: 1999, s. 216-224.
el-Neklavi, Fethi, Mesnevî’nin Tanımladığı Mevlâna’da Ahlâk, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 89-93.
Emelyanova, Nadejda, XX. Yüzyılın Birinci Yarısında Kuzey Kafkasya’da Kâdiri Tarikatı Örneğinde Sufilik (Çeçenistan; İnguşetiya ve Osetiya) (Sufism in The Early 20th Century in Northen Caucusas (Ingushistan and Osetya), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 129-134.
Emin, Birol, “Yâ Hazreti Mevlâna”, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 136-142.
Emin, İlhami, Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Kimi Bengi Fikirler, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 57-60.
Emîn, Seyyid Hasan, Te’emmulî der-Peyvend-i Fikrî-i Mevlevî ve İbn-i Arabî (Bahş-i evvel), Zebân ve Edeb (Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât-i Fârisî ve Zebânhâ-yi Harici-i Dânişgâh-i Allame Tabâtabâî), Yıl: 3, S. 11, 1379hş., s. 1-30. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 3(13), 1380hş., s.43-45.)
Emîni, Gülsüm Nazahat, Mevlâna ve Kadın, Yeni İpek Yolu, yıl: 12, S. 136, Konya, Haziran 1999, s. 26-29.
Engin, Sabahattin, Mevlâna Celaleddin ve Şems Bağlarının Sebepleri, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 143-145.
Enginün, İnci, Romancılarımız ve Mevlâna, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 27-36.
Erâkî, Muhsin, Şems der-Eş’âr-i Mevlânâ, Keyhân-i Ferhengî, S. 193, 1381hş., s. 44-53. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 2, 1382hş., s.86-87.)
Eraydın, Selçuk, “Bizim Neslimiz Mevlâna’yı Bilmiyor” (Röportaj), Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 146-151.
Erdoğan, Bekir Sıtkı, Son Nefes (Şiir), Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Haz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1973, s. 143.
Ergin, Nevit Oğuz, Batıda Mevlâna Celaleddin-i Rumî, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 315-321;
Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 313-318.
Erol, Erdoğan, Gümüş Şebeke (The Silver ‘Şebeke’), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 193-203.
Erol, Erdoğan, Mevlâna Dergahı’nda Sikke-Hane Var mı idi?, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 283-287.
Erol, Erdoğan, Mevlâna Gelince Babası Ayağa Kalktı mı?, V. Millî Mevlâna Kongresi, 3-4 Mayıs 1991, s. 85-96.
Erol, Erdoğan, Mevlâna Müzesi Bahçesindeki Mezarlar Neden Kaldırılmıştı?, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 79-95.
Erol, Erdoğan, Mevlâna Müzesi ve Ziyaretçiler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 229-236.
Erol, Erdoğan, Mevlâna’nın Milliyeti, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 40.
Erol, Erdoğan, Mevlevîlikte Çorap Mest, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 125-134.
Erol, Erdoğan, Mevlevîlikte Posta Çantaları, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 103-107.
Erol, Erdoğan, Şeyh Mehmed Arif Çelebi Zamanında Mevlâna Külliyesine Hizmeti Geçenler, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 61-74.
Erol, Erdoğan, Veled Çelebi Zamanında Mevlevîhâneler ve Çelebi’nin Şeyhlere Resmi Hitap Şekilleri, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 55-
64.
Ersoylu, Halil, Türk Dilinde “Mevlâna” ve “Mevlevî” Kelimeleri, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 115-125.
Erşahin, Seyfettin, Mevlâna’nın İslâmlaştırma Faaliyetleri, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997,
s. 152-155.
Esin, Emel, Belh’in Kültür ve Sanat Tarihçesi, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17
Aralık 1973 Ankara), Haz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1973, s. 176-214.
Eygi, Mehmet Şevket, Efendiler, Çelebiler, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayın Organı, Aralık 1999-Ocak 2000, Konya, s. 16-17.
Fahr-i İslâm, Betûl, Çerâ Mevlevî ber-Nâm-i ‘Hâmûş’ râ berâ-yi Hod ber-mî-guzîned?, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 18, S. 176, 1380hş., s. 20-21. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 3(13), 1380hş., s.47-48.)
Fâtimî, Seyyid Huseyn, Bahsî derbâre-i ‘Cârûb lâ’, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Meşhed, Yıl: 31, S. 3-4, 1377hş., s. 505-518. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 2, 1379hş., s.40-42.)
Fâzilî, Kâdir., Muşterekât-i Endîşe-i Mevlânâ ve Mollâ Sadrâ, Keyhân-i Endîşe, 1377hş., s. 82-103. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 1, 1377hş., s.17-19.)
Fedai, Harid, Kaytaz-Zade Nâzım Efendi’nin Şiirlerinde Hazreti Mevlâna, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 535-542.
Feridun Nâfiz Uzluk (1902-1974), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, s. 182-183.
Fikret, Muhammed Âsâf, Lehce-i Belh ve Deryâft-i Bihter-i Suhan-i Mevlevî, Âyîne-i Pejûhiş, Yıl: 9, S. 6, 1377hş., s. 7-18. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 2, 1378hş., s.10-11.)
Fotoğraflarla Uzluk Ailesi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, s. 187-201.
Fourcroy, Abdul Majeed, Tasavvuf ve Batı, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1995, s. 19-28.
Furûher, Nusretullah, Dil ve Rûh ve Kalb, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 20, S. 203, 1382hş., s. 42-45. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 4, 1382hş., s.92-93.)
Galitekin, A. Nezih, İsmail Rusûhî Ankaravî ve Risâle-i Muhtasara-i Müfîde-i Usûl-i Tahkîkât-ı Nâzenîn,Yedi İklim, C. 8, S. 56, İstanbul, 1994, s. 89-95.
Galitekin, A. Nezih, Şeyh Ahmed Celaleddin Baykara Dede Efendi (1853-1946), Yedi İklim, C. 5, S. 41, İstanbul, 1993, s. 79-81.
Garaudy, Roger, L’homme Chez Mevlâna et Goethe (Mevlâna ve Goethe’de İnsan, çev. Abdullah Öztürk), VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1996, s. 47-61.
Garaudy, Roger, Mevlânâ ve Gothe’de İnsan, çev. Abdullah Öztürk, Yedi İklim, C. 6, S. 46, İstanbul, 1994, s. 40-44.
Giritli, İsmet, Mevlâna ve Hoşgörü, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 156-158.
Glassen, Erika, Trablusşam Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 27-30.
Glünz, Michael, A Few Remarks on a Story from the Mesnevî, I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 206-210.
Göçgün, Önder, Bir Mevlevî Şairi: Şeref Hanım, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 287-293.
Göçgün, Önder, Dış’tan İç’e Mevlânâ, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 65-81
Göçgün, Önder, Mevlâna ve İnsan, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 161-173.
Göktaş, Vahit, Mevlânâ ile Alakalı Tasavvuf Alanında Yapılan Yayımlanmamış Bazı Tezlerin Tanıtımı, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 805-811.
Göktaş, Vahit, Mevlânâ Şems Münasebetinde İnsan-ı Ma’şûk Felsefesi, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 549-563.
Göktaş, Vahit, Tasavvuf Üzerine Yapılan Tezler XIII, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara
Ocak-Haziran 2005, s. 729-734.
Gölcük, Şerafeddin, Mevlâna Tasavvufunda Bazı Kelâmî Motifler, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 76-82.
Gölcük, Şerafeddin, Mevlâna ve Tevhid Akidesi, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 273-280.
Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlânâ, Şems-i Tebrîzî ile Altmışiki Yaşında Buluştu, Şarkiyat Mecmuası, S. III, 1959, s. 156- 161.
Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlâna’nın Fikri Hayatı, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya, 2004, s. 119-122.
Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlâna’nın Mesnevî’si, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 159-165.
Göre, Zehra, Belgrad Mevlevîhânesi Şeyhi ‘Adnî Receb Dede ve Nahl-i Tecellîsi, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 317-323.
Göyünç, Nejat, Konya Mevlâna Müzesi Arşivinin Önemi Hakkında, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 25-27.
Göyünç, Nejat, Mevlâna Müzesi Arşivi, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 101-109.
Göyünç, Nejat, Mevlevîlik ve Sosyal Hayat, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 95-101.
Göze, Ergun, Mevlâna Celaleddin-i Rûmi, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 166-167.
Göztepe, Yüksel, Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî’nin Akla Eleştirel Bakışı, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl:
6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 417-438.
Günay, Mehmet, XVII. Yüzyılda Manisa Mevlevîhânesi ve Şeyh Ali Efendi’nin Faaliyetleri, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve
Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 333-342.
Gündoğdu, Cengiz; Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Mana Dili”, Mesnevî’nin Türkçe’ye Şerh Geleneği ve Bu Bağlamda Halveti Şeyhi Abdulmecid-i Sivasî’nin Mesnevî Üzerine Çalışmaları, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.121-148.
Gündoğdu, Cengiz; Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Mana Dili”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.221-231.
Güner, Agâh Oktay, Hazret-i Mevlâna ve İnsan Sancısı, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 17-34.
Güner, Agâh Oktay, Hz. Mevlâna ve Havva Hanım, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 168-173.
Günüç, Fevzi, Hat San’atında “Hz. Mevlâna” İsimli Mevlevî Sikkesi Biçimindeki İstifler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 213-220.
Gürbüz, Adnan, Amasya Mevlevîhânesi ve Vakıfları, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 287-293.
Gürer, Dilaver, Mevlâna’yı Gerçek Kimliğiyle Tanımak ve Tanıtmak ya da …, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 17-21.
Gürer, Dilaver; Mesnevî’de “Peygamber” Kavramı ve Peygamberler, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl:
6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.103-120.
Gürsoy, Kenan, Mevlânâ Celal ed Din Rûmî’de “Aynı ve Başka”, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 41-46.
Gürsöy, Kenan, Mevlâna’nın Batıdaki Etkisinin Nedenleri, Mevlâna’nın Güncelliği Paneli, 2003.
Güven, Rasih, Mavlana Djlal Al-Din Al-Rumi and Shams-i Tabrizi, Doğu Dilleri, C. I, S. 2, Ankara, 1966, s. 223-239.
Güzel, Abdurrahman, Ahmed Yesevî ve Hacı Bektaş Velî’nin Eserlerinde Görülen Dört Kapı Kırk Makam’daki Ortak ve Ayrı Makamlar Üzerine Bir Değerlendirme, III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 7-17.
Hacımeyliç, Kazım, Saraybosna’da İsa Bey Mevlevîhanesi, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 325-332.
Hadziosmanoviç, Lamija, Fadıl Paşa Şerifoviç Bosnevi (19. yy.) Eserlerinde Mevlevîlik Hattı, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 155-158.
Hafız, Nimetullah, Eski Yugoslavya’da Mevlâna ve Mevlevîlik, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 499-504.
Haksever, Ahmet Cahit, XX. Yüzyılda Üç Mevlevî Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 383-415.
Halıcı, Feyzi, Güney Afrika’da, Amerika’da, Almanya’da ve Japonya’da Mevlâna Sevgisi, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 15-30.
Halıcı, Feyzi, Hz. Mevlâna ve İnsan Sevgisi, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya, 1994, s. 51-57.
Halıcı, Feyzi, Japonya’da Mevlâna Sevgisi “Uzak Doğu’ya Ulaşan Barış ve Hoşgörü”, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 327-332.
Halıcı, Feyzi, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî Gelecek Çağları Kucaklayan Bir Yeryüzü Öğretmenidir, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 47-52.
Halıcı, Feyzi, Mevlâna Dostları, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 101-104.
Halıcı, Feyzi, Mevlâna Sevgisi, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Haz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1973, s. 9-12.
Halıcı, Feyzi, Mevlâna’dan Galile’ye Çağdaş Bir Gezi, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 565-570.
Halıcı, Feyzi, Mevlâna’nın Şiir Dünyası, (Poetic World of Mevlâna), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 243-247; Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 174-182; Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya, 2004, s. 141-144.
Halıcı, Feyzi, Rubaileriyle Mevlâna Hazretleri, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 85-89.
Hânsârî, Muhammed, Bî-âgâz ve Encâm Bûden-i Mesnevî, Faslnâme-i Nâme-i Ferhengistân, Dovre-i pencûm, S. 1, 1380hş., s. 58-62. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 4(14), 1380hş., s.31.)
Hartmann, Angelika, Rûmî’nin Bir Çağdaşı Olan Omar as-Suhravardi’de Tanrı ve Dünya İmajı, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
Hatemi, Hüseyin, Mevlâna ve Tabii Hukuk Düşüncesi, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996.
Hatemi, Hüsrev, Mevlâna’nın Fikirlerinin Günümüz İnsanına Tesirleri, Mevlâna’nın Güncelliği Paneli, 2003.
Haydarî, Alî, Senciş-i Hikâyât-i Muşâbih-i Mevlevî bâ-Mesnevîhâ-yi Attâr, Zebân ve Edeb (Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât-i Fârsi ve Zebânhâ-yi Hârici-i Dânişgâh-i Allâme Tabâtabâî), Yıl: 6, S. 17, s. 134-154. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 6, S. 2-3, 1383hş., s.78-79.)
Haydarî, Fâtima, Mevlânâ ve Kur’an, Hefte-nâme-i Gulistân-i Kur’an, Yıl: 4, S. 146, 1380hş., s. 13-15. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 1(15), 1380hş., s.44-46.)
Hayrâbâdî, Abbâs, Mukâyese-i Kissahâ-yi Mesnevî bâ-Ma’haz-i ân, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, Yıl: 33, S. 1-2, 1379hş., s. 337-348. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 1(15), 1380hş., s.43-44.)
Hellmut, Ritter, Kîstî Mevlevî, çev. H. Haydârî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 19, S. 196, 1381hş., s. 50-53. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 3, 1382hş., s.89-90.)
Hidayetoğlu, A. Selahaddin, Mevlâna’nın İnsanlara Bakışı, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 81-82.
Hidayetoğlu, Ahmed Selahaddin, Hz. Mevlâna’nın Semâ’ı, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya, 2004, s. 207-222.
Hidayetoğlu, Selahaddin, Hz. Mevlâna’nın Hayatı, Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî –Makaleler-Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., Konya, 2005, s. 14-27.
Hilmi, Mahmut, Mevlâna Celaleddin er-Rumi, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 147-152.
Horata, Osman, Mevlânâ ve Divan Şairleri, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Osmanlı’nın Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı, s. 43-56.
Hure, Jacques, Mevlâna ve Goethe’de Şiirsel Anlatım, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
Husrevşâhî, Muhammed Tâhirî, Sîmâ-yi Salâhaddîn-i Zerkûb der-Gazelhâ-yi Mevlevî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 18, S. 175, 1380hş., s. 34-37. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 3(13), 1380hş., s.46-47.)
Iqbal, Javid, Devil in The Trian Gle of Rumî, Gothe & Iqbal, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 121-130.
Iqbal, Javid, Rumî, Gothe ve İkbâl Üçgeninde Şeytan, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 109-120.
Irmak, Sadi, Mevlâna Humanizminin Özellikleri, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Haz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1973, s. 94-109.
Işık, Emin, Hz. Mevlâna’da “Vahdet-i Vücut” Meselesi, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 45-57.
Işın, Ekrem, İstanbul’da Mevlevî Şeyh Aileleri Mevlevîliğin Bir İmparatorluk Tarikatı Olarak Örgütlenmesi, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 33-40.
Işın, Ekrem, Mevleviliğin Tarihsel Temelleri: Sultan Veled ve Çelebilik Makamının Kuruluşu (Historical Foundations of Mevlevi Phylosophy: Sultan Veled and The Astablishment of The Rank of Çelebi), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 95-98.
Işın, Ekrem, Modernleşme Çağında Mevlevîlik: Siyaset, İdeoloji ve Örgütlenme, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 227-236.
İkbâl, Cavid, İkbâl ve Mevlâna, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 309-312.
İkbal, Javid, İkbal ve Mevlâna-Mukayeseli Bir İnceleme, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 201-203.
İkbal, Javid, İkbal’in Manevi Rehberi: Mevlâna, I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 43-48.
İlgar, Yusuf, Afyonkarahisar Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 107-141.
İnançer, Ö. Tuğrul, Mevlevî Mûsikisi ve Semâ’ Âdâbı, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 191-202.
İsmail, Mehmet, Mevlâna’nın Klasik Azerbaycan Edebiyatına Etkileri, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 339-344.
İsmâil-pûr, Ebulkâsim, Berresî-i Tatbîkî-i Dîbâçe-i Mesnevî-i Ma’nevî ve Eş’âr-i Genosî, İran-şinaht, S. 11,1377hş. S. 15-41. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 4, 1378hş., s.14-15.)
İsti’lâmî, Muhammed, İran’da Mevlâna’nın Tesiri ve Eserleri Üzerine Yapılan Önemli Çalışmalar, çev. Yusuf Öz, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 295-300.
İtmi’nânî, Abbâs, Teşâbuh-i Endîşe-i Şeyh-i İşrâk ve Mevlevî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 18, S. 178, 1380hş., s. 24-29. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 4(14), 1380hş., s.32-33.)
Jahanbanı, M., Mevlâna ve Goethe’de Şiir, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
Kabaklı, Ahmet, Mevlâna’nın Sanatı ve Şiir Anlayışı, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 29-37.
Kabaklı, Ahmet, Mevlâna’nın Sanatı, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 9-18.
Kabaklı, Ahmet, Mevlâna’nın Sosyal Görüşleri, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 171-190.
Kabaklı, Ahmet, Mevlâna’yı Anlatmak, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 5-8.
Kafadar, Yılmaz, İnsan Sağlığında Sevginin Yeri, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 37-39.
Kahraman, Bahattin, Konya ve Çevresinde Yetişen Tanınmış Mevlevî Şairler “Osmanlılar Dönemi”, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve
Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 275-284.
Kahramanoğlu, Kemal, Yüzyılların Kitabı ve Mesnevî, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler
Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 36-37.
Kahya, Esin, Anadolu Selçuklularında Bilimsel Düşüncenin Kısa Bir Değerlendirmesi (A Brief Evaluation of Scientific Thought in Anatolian Seljuks), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 245-252.
Kaplan, Hayri; Baha Veled, Şems ve Mevlânâ’nın Razi’ye Yönelik Eleştirileri ve Razi’nin Sufilere / Tasavvufa Bakışı, Tasavvuf İlmi ve
Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 285-330.
Kaplan, Mehmet, Bursalı İsmail Hakkı’nın Mesnevî’nin Birinci Beytini Şerhi, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Haz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1973, s. 33-41.
Kaplan, Mehmet, Mevlâna’nın Türk ve Dünya Kültürü Bakımından Taşıdığı Mânâ, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya, 2004, s. 93-104.
Kara, İsmail, Hanya Mevlevîhânesi ve Vakfiyesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 293-296.
Kara, Kerim, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Kalp-Gönül, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 483-523.
Kara, Mustafa, Bursa Mevlevîhânesi ve Ahmed Cunûnî Dede Vakfiyesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 155-166.
Kara, Mustafa, Mevlânâ, Mesnevî ve Ney, Ney’e Dair, Hz. Mevlâna’nın 731.Vuslat Yıldönümü’nde 10-17 Aralık 2004 Tarihleri Arasında Düzenlenen Ney Sempozyumu’nda Sunulan Tebliğler, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay. Konya 2006, s. 9-29.
Kara, Mustafa; Annemarie Schimmel ve Allah’ın Ayetleri, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 25-27.
Karaağaç, İhsan A., Dr. Feridun Nâfiz Uzluk’un Yaşamı ve Tıp Tarihi-Tıbbî Deontoloji Öğretisinin Mevlevîlik Araştırmalarına Katkıları, X. Milli Mevlâna Kongresi, 2002, II, s. 11-17.
Karaalioğlu, Seyyid Kemal, Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 183-187.
Karagül, Arslan, Hollanda’da Müslüman-Hıristiyan Ortak Çalışmaları (Colloborative Muslim-Christian Studies in Netherlands), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 67-70.
Karahan Abdülkadir, Mevlânâ ve Nokte-i Nazarhâ-yi Esâsî-yi Vey, Mevlânâ ez Dîdgâh-i Türkân ve Îrâniyân, Girdâverî: Râyzenî-yi Ferhengî-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi Îrân, Ankara, 1369ş., s. 129-137.
Karahan, Abdülkadir, Hadis Bilgini Olarak Mevlâna, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 11-15.
Karahan, Abdülkadir, Mevlâna’nın Dünya ve Hayat Görüşü ve Bunun Türk, İran ve Urdu Edebiyatlarındaki Etkileri, III. Millî Mevlâna Kongresi,
1988, s. 27-36.
Karahan, Abdülkadir, Mevlâna’nın Mümtaz Şahsiyeti ve Tükenmez Enerjisi, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 11-16.
Karahan, Abdülkadir, Mevlâna’nın Şahsiyeti ve Dünya Görüşü, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya, 2004, s. 123-132.
Karahan, Abdülkadir, Mutasavvıf Şair Olarak Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 188-196.
Karahan, Abdülkadir, Mutasavvıf Şair Olarak Mevlâna, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 17-23.
Karaismailoğlu, Adnan, Gelenekte Yenileşme: Mevlânâ ve Nurettin Topçu, Hece Aylık Edebiyat Dergisi Nurettin Topçu Özel Sayısı, Yıl 10, S. 109, Ankara, Ocak 2006, s. 210-214.
Karaismailoğlu, Adnan, Klâsik Türk Şiiri Geleneğinde Mevlâna’nın Yeri ve Edebî Miras Tartışmaları, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 127-135.
Karaismailoğlu, Adnan, Konya ve Mevlânâ, Yedi İklim, C. 8, S. 57, İstanbul, 1994, s. 77-79.
Karaismailoğlu, Adnan, Konya’da “Mevlâna Araştırmaları Merkezi”, Yeni İpek Yolu, Yıl: 15, S. 178, Konya, Aralık 2002, s. 24-28.
Karaismailoğlu, Adnan, Konya’da ve Türkiye’de Mevlâna Araştırmaları, Mevlâna’nın Güncelliği Paneli, 2003.
Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’de “Edeb” Kavramı, VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1995, s. 33-37.
Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’de “Hak” Kavramı, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994, s. 104-109.
Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’de “Hicab” Kavramı, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 89-96.
Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’de “Sûret” ve “Ma‘nâ” Kavramları, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 103-113.
Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’de “Taklid” ve “Mukallid” Kavramları, VI. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1994, S. Ü. Fen-Edeb. Fak. Edebiyat
Dergisi, S. 9-10, 1994-1995, s. 61-67
Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’de İlim Kavramı, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 7-17.
Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî’den Hareketle Klasik Eserleri Okuma ve Yorumlama Sorunları, Bilge Adam, yıl: 3, S. 9-10 (Kış-Bahar), Van,
2005, s. 58-64.
Karaismailoğlu, Adnan, Mevlâna ve Şehriyâr, Name-i Aşina Şehriyâr Özel Sayısı, yıl: 5, S. 12, İlkbahar 2003, s. 17-25.
Karaismailoğlu, Adnan, Mevlâna’da Edebî Zevk (5 Mayıs 1997, “Mevlâna ve Mevlevî Edebiyatı” Konulu Panelde Sunulmuştur.), X. Millî
Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 315-321.
Karaismailoğlu, Adnan, Mevlâna’dan Gönül ve Dünya Güzelliklerine, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya,
2004, s. 149-157.
Karaismailoğlu, Adnan, Mevlâna’nın Hayatı ve Çevresi, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 21-30.
Karaismailoğlu, Adnan, Tasavvufi Şiir Geleneğinde Mevlâna’nın Yeri ve Önemi, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 87-90.
Karaman, Hayreddin, Mesnevî’de Hz. Muhammed (Sa), Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 543-552.
Karaman, Hayreddin, Mevlâna Bir “Allah Kuludur” Resulullah Çırağıdır, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya, 2004, s. 13-22.
Karmış, Orhan, Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Mevlâna, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 175-177.
Karmış, Orhan, Remzî Te’vil ve Hz. Mevlâna, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 111-125.
Karpuz, Emine, Feridun Nâfiz Bey’in Arşivini Koruyan Bir Konya Hanımefendisi: Nimet Uzluk, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, s. 151-155.
Karpuz, Haşim - Şafak, Yakup, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi (Süsam) Uzluk Arşivi’nin Mevlevilik ve Tıp Tarihi
Açısından Önemi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, s. 105-109.
Karpuz, Haşim, Mevlâna Dergâhının Mimarisi, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 221-228.
Karpuz, Haşim, Selçuk Üniversitesi ve Mevlâna Araştırmaları, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya,
2002, s. 343-346.
Kâşif, Menûçihr, Heft Nağme-i Dervîşân-i Mevlevîye, Mecelle-i İran-Şinâsî, Bünyâd-i Kiyân, yıl: 4, S. 4, Zemistân 1371hş., U.S.A, s. 765-769.
Kayaoğlu, İsmet, Anadolu’da İlk Mevlevîler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 159-164.
Kayaoğlu, İsmet, Çağdaş Mevlevî Bilgin ve Edip Veled Çelebi İzbudak, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 51-60.
Kayaoğlu, İsmet, Mevlâna’da Tabiat Sevgisi, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya, 2004, s. 197-205.
Kayaoğlu, İsmet, Mevlâna’da Tabiat Sevgisi, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 115-123.
Kayaoğlu, İsmet, Mevlâna’nın Konya’daki Sosyal Muhiti, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 57-66.
Kayaoğlu, İsmet, Mevlâna’nın Moğol Yöneticilerle Münasebetleri, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 159-164.
Kayaoğlu, İsmet, Mevlâna’nın Moğol Yöneticilerle Münasebetleri, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay.,
İstanbul, 1997, s. 197-204.
Kayaoğlu, İsmet, Raks ve Devran Etrafında Tartışmalar (Debates Around The Whirling of Dervishes), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi,
2004, s. 291-302.
Kayaoğlu, İsmet, Sema’ın Menşei Hakkında Birkaç Söz, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 85-92.
Kayaoğlu, İsmet, Sultan-Mevlevî İlişkilerine Genel Bir Bakış, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 35-49.
Kazancıgil, Aykut, Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk (1902-1974), Hayatı-Çalışmaları, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, s. 65-89.
Keklik, Nihat, Mevlâna Niçin Farsça ve Arapça Yazmıştır?, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul,
1997, s. 205-208.
Keklik, Nihat, Mevlâna’da Metafor Yoluyla Felsefe, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 39-73.
Kemal (Kemalov), Cemal, Mevlâna Celaleddin-i Rumî ve Özbek Edebiyatı, Aktaran: Ertuğrul Yaman, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi
Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 309-313.
Kılıç, Mahmud Erol, Manisalı Şeyh Memîcân-ı Saruhânî (v. 1008/1600) ve Eserlerinde Mevlânâ’dan Tesirler, Birinci Uluslar arası Mevlânâ,
Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002,
s. 205-220.
Kırbıyık, Mehmet, Bir Mevlevî Şair: Kâtib-zade Sâkıb Mustafa, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 105-112.
Kırımlı, Bilal, Humanizm, Mevlânâ, Yunus Emre ve İslam, Yedi İklim, 2. Dönem, S. 4, İstanbul, 1992, s. 8-14.
Kızıler, Hamdi, Mevlânâ’ya Göre İnsan ve Değeri, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 473-481.
Kleın, Arpad, Orientalische Elemente in Der Romantischen Reflexion, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 131-138.
Kocatürk, Saadettin, Gazzâli ve Mevlânâ, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık
2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 53-82.
Kocatürk, Sadettin, Mevlâna’nın Divanı’nda Aşkın Çilesini Çekmek, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 61-83.
Kocatürk, Sadettin, Mevlâna’nın Divanında İlahi Zat ve İnsan, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 263-280.
Kocatürk, Sadettin, Mevlâna’nın Manevi Şahsiyetinin Oluşumu ve Mevlâna’nın Şiirnde Aşk, Maneviyât ve Yeniden Doğuş, Bildiriler
(Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 477-497.
Kocatürk, Sadettin, Mevlâna’nın Mesnevî’de İnsanlara Mesajı, (The Message of Mevlâna in The Mesnevî), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 77-88.
Kocatürk, Sadettin, Mevlâna’ya Göre Varlığın Mahiyeti, I. Millî Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1985, s. 365-394.
Koçakoğlu, Bedia, 732 Yıllık “Âşık ve Mâşuk”, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği
Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 63-66.
Koçkuzu, A. Osman, Mevlâna’ya Göre İslâmiyet ve Diğer Dinler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 83-86.
Koçkuzu, A. Osman; Mevlânâ Celaleddin Rûmî-i Belhi-i Konevi Üzerine Düşünceler, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.77-81.
Koçkuzu, Ali Osman, Mesnevî’nin Altıncı Defterinde Peygamberimize ve Hadislerine Yapılan Başlıca Atıflar, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 31-44.
Koçkuzu, Ali Osman, Mesnevî’nin Beşinci Defterindeki, Peygamberimize ve Sözlerine Yapılan Atıflar, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s.
95-113.
Koçkuzu, Ali Osman, Mesnevî’nin Birinci Defterinde, Hazret-i Peygamber’e ve Hadislerine Yapılan Atıflar Üzerine, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 235-248.
Koçkuzu, Ali Osman, Mesnevî’nin Dördüncü Defterindeki Peygamberimize ve Hadislerine Yapılan Atıflar, VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1995, s. 3-19.
Koçkuzu, Ali Osman, Mesnevî’nin Üçüncü Defterindeki Hazret-i Peygambere ve Hadislerine Yapılan Atıflar, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 213-229.
Koçkuzu, Ali Osman, Sipehsâlâr ve Menâkıbü’l-Ârifîn Adlı Eserde Sadreddîn-i Konevî’ye Yapılan Atıflar, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s.
105-126.
Konur, Himmet, Mesnevî’de Mürid-Mürşid İlişkisi, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara,
Ocak-Haziran 2005, s. 149-157.
Konur, Himmet, Mevlevîliğin Gülşenîlik Üzerine Etkileri, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 221-230.
Korger, Mathias, The Significance of Mevlâna for Philosophia Perennis, (“Philosophia Perennis” Açısından Mevlâna’nın Önemi), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 91-98.
Korucuoğlu, Nevin, Mevlâna Celâlettin Rûmî, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 197-202.
Korucuoğlu, Nevin, Ruhlara Ümit Işığı Veren Yüce Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 209-215.
Köprülü, Fuad, Celâleddin Rûmî, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, 1991, s. 217-231.
Köse, Ali, Avrupalıların Mistik İslamla Tanışmaları (Introduction of Mystic Islam to Europeans), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 61-66.
Köstüklü, Nuri, Vatan Savunmasında Gönül Erleri: “Mücâhidîn-i Mevleviye Alayı”, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 213-226.
Krynıckı, A. K., Mevlâna ve Goethe’nin Etkileri. Rûmî’nin Türbesinde Bir Goethe Hayranı: Maurice Barrés, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
Kudretullahî, İhsân, İnsân-i Kâmil der-Cihânşinâsî-i Mevlânâ, Keyhân-i Ferhengî, 16 (154), 1378hş., s. 47-49. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 3, 1378hş., s.45-46.)
Kudretullahî, İhsân, İnsân-i Kâmil der-Mesnevî-i Ma’nevî (3. bölum), Keyhân-i Ferhengî, 16 (159), 1378hş., s. 41-43. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 1, 1378hş., s.35.)
Kukul, M. Halistin, Mevlâna Celaleddin-i Rumî’nin Mesnevî’sinde İnsan, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 519-534.
Kurnaz, Cemâl, Bir Mevlevî Dervişinin Matbah İzlenimleri, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 441-467.
Kurtman, Orhan, Mesnevî’deki Bazı Beyit ve Hikayelere Şerhedenler Tarafından Farklı Manalar Verilmesinin Nedenleri, Bildiriler (Mevlâna’nın
700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Haz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür
Yay., Ankara, 1973, s. 297-314.
Kuşpınar, Bilal, The Preface to the Mathnawi: İsmâ‘il Ankaravî’s Commentary (Mesnevî’ye Giriş: İsmail Ankaravî Şerhi), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 303-314.
Küçük, Hasan, Mevlâna İdealizminin Felsefi Analizi, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 307-323.
Küçük, Hülya, İbtidânâme’ye Göre Mevlevî Halifeleri (The Calips of Mevlevi According To İbtidânâme), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 85-94.
Küçük, Hülya, Mustafa Kemal Atatürk ve Mevlevîlik, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 31-32.
Küçük, Osman Nuri, Mevlânâ’nın Üslup, Tasavvufî Fikir ve Meşreb Kaynaklarından Senâ’î, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 455-472.
Küçük, Sezai, Bütün Yönleriyle XIX. Yüzyılda Yenikapı Mevlevîhanesi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 163-196.
Küçük, Sezai, Niğde Mevlevîhânesi ve Son Şeyhi Hüsâmeddin Dede, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 331-346.
Küçük, Sezai, Suriye’de İki Mevlevihane: Halep ve Şam Mevlevihaneleri, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 283-316.
Küçükcan, Talip, Avrupa’da Kültürel Çoğulculuk, Göçmenler ve Türk Toplumu (Cultural Pluralism in Europe and Turkish Community), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 47-60.
Küçükdağ, Yusuf, 1251h./1835m. Tarihli Mevlâna Türbesi ve Çelebi Efendi Konağı Tamir ve İnşası Defteri, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 181-207.
Küçükdağ, Yusuf, Seyyid Abdülkadir Efendi Vakfiyesi, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 281-296.
Kürkçüoğlu, A. Cihat, Urfa Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 303-311.
Lermioğlu, Ayten, Mevlâna Celaleddin-i Rûmi, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 216-220.
Lermioğlu, Ayten, Mevlâna’nın Çevresindeki Şahsiyetler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 31-46.
Livatyalı, Hüsnü Y., Mevlânâ’nın Eğitim Görüşü, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 251-260.
Ma’den-ken, Ma’sûme, Râhhâ-yi Nezdîkî be-Hikmet-i Mevlânâ, İrân-şinaht, S. 11, 1377hş., s. 85-99. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 4, 1378hş., s.37-38.)
Maglajlıc, Munib, Mevlevî’s Tarikat in Bosnia, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 159-162.
Mahmut, Enver, Mevlâna’nın Duygusal Şiir San’atı Hakkında Bazı Düşünceler, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 39-45.
Mahmut, Nedret, Mevlâna-Romanya Kütüphanelerinde, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 163-167.
Mandel Khan, Gabriel, Bir Klasik Operanın Öncüsü Mevlâna Celaleddin Rumi, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 37-40.
Mandel Khan, Gabriel, La Bibliographie Italienne Sur Mevlâna, (İtalyancada Mevlâna Bibliyografyası, The Bibliographie of Mevlâna in Italian), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 123-127.
Mandel Khan, Gabriel, Tolerans, Ahlâk ve Türk Kimliği, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
Mansuroğlu, Mecdud, Mevlana Celaleddin Rumi'de Türkçe Beyit ve İbareler, Türk Dili Belleteni, 1954, 2. Baskı, s. 207-220.
Masala, Anna, Hasret, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 331-335.
Masala, Maria, İspanyol “Ali Bey” Seyahatnâmesinde Konya, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 197-201.
Mâyil-i Herevî, Necib, Bî-tu be-ser nemî-şeved: Zebân-i Merdum-i Mevlânâ, Nâme-i Ferhengistân, Yıl: 4, S. 4, 1379hş., s. 52-58. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 1(11), 1379hş., s.23-24.)
Mazıoğlu, Hasibe, Ahmet Remzi Akyürek (Remzi Dede), I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 240-254.
Mazıoğlu, Hasibe, Anadolu’da Türk Edebiyatının Başlamasında ve Gelişmesinde Mevlâna’nın Yeri ve Etkisi, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya, 2004, s. 105-115.
Mazıoğlu, Hasibe, Dede Ömer Rûşenî ve Çoban-Nâme’si, (Choban-Name By Dede Omar Rusheni), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 49-57.
Mazıoğlu, Hasibe, Makâm ve Te’sîr-i Mevlânâ der âgâz ve Gusteriş-i Edebiyât-i Türk der Anatoli, Mevlânâ ez Dîdgâh-i Türkân ve Îrâniyân, Girdâverî: Râyzenî-yi Ferhengî-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi Îrân, Ankara, 1369hş., s. 115-128.
Mazıoğlu, Hasibe, Mesnevî’nin Türkçe Manzum Tercüme ve Şerhleri, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası
Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1973, s. 275-296.
Mehmed Emin-i Tokâdî, Şerh-i Beyt-i Mesnevî, hz. Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 659-660.
Mehmet, Mustafa Ali, Mevlâna ve Mevlevîlik Tarikatının “Hoşgörülük” ve “Hümanist” Prensiplerinin Osmanlı Döneminde Dobruca’da Türk-İslam Kültür Ocakları Tarafından Yaşatılması Hakkında Bazı Mülâhazalar, (Some Reflections On The Survival of The Ideas and The Sufistic Sect of Mevlâna in Dobrudja), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 159-163.
Melikoff, I., Les Babas Turcomans Contemporains De Mevlâna, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), Haz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara 1973, s. 268-274.
Mercan, Hasan, Yugoslavya Türklerinde Mevlâna Sevgisi, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 505-508.
Mes’ûdîfer, Celil, Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Ma’rifet-i Hak Veya Allah’ı Tanımak, Name-i Aşina, yıl 4, S. 1, İlkbahar 2002, s. 17-35.
Mes’ûdî-ferd, Celîl, Ma’rifet-i Şuhûdî der-Mesnevî-i Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed,
Yıl: 33, S. 1-2, 1379hş., s. 349-368. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 1(15), 1380hş., s.46.)
Mesger-nijâd, Celîl, Husameddin Celebi ve Nakş-i Û der-Hayât-i Ma’nevî-i Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Meşhed, S.3-4, 1377hş., s. 579-589. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 1, 1378hş., s.40-42.)
Mest’alî, Gulâm Rizâ, Bahs der-Bâb-i Hiyâl ez-Dîdgâh-i Mevlevî, Zebân ve Edeb (Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât-i Fârsi ve Zebânhâ-yi Hârici-i Dânişgâh-i Allame Tabâtabâî), Yıl: 7, S. 19, 1383hş., s. 101-122. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 6, S. 2-3, 1383hş., s.77-78.)
Meşhûr, Pervîn-duht, Mevlevî ve Tagor, Nâme-i Pârsî, Yıl: 5, S. 4, 1379hş., s. 33-43; Pejûhişhâ-yi Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Şehîd Beheştî, S. 25. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 2(12), 1380hş., s.41-42.)
Meşîdî, Celîl, Ru’yet-i Hak der-Nazar-i Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tahran, Yıl: 76, S. 141-145, 1377hş., s. 276-293. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 2, 1378hş., s.14.)
Mevlevî-Nijâd, Sâlih, Tekmile’î Ber Makâle-i “În Şems Hod Kîst…?” ve Ne Pâsuhî Ber Zeylî Ber Makâle-i “În Şems…”, Mecelle-i İran-Şinâsî, Bünyâd-i Kiyân, yıl 12, S. 1, Behâr 1379hş., U.S.A, s. 139-141.
Meyerovıtch, Eva De Vitray, Présence De Mevlâna (Mevlâna’nın Güncelliği, Contemporary Thoughts of Mevlâna), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 27-33.
Meyerovitch, Eva De Vitroy, Actualite Du Message De Mevlâna, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası
Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1973, s. 215-225.
Mıchot, Jean R., Dés-Alteration Et Épiphanie: Une Lecture Avicennienne Da La Danse Mevlevîe, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 25-33.
Mikulski, Dmitri V., Articles on Mawlana Rumi in the Russian Encyclopaedias of The Soviet Period (Sovyetler Döneminde Rusça Ansiklopedilerde Mevlâna İle İlgili Makaleler), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 115-118.
Minovî, Muctebâ, Luzûm-i İhtimâm der-çâp Kerden-i Kutub-i Mevlânâ be-tarîk-i Sahîh-i İntikâdî, Rahnuma-i Kitab, yıl 17, S. 10-12, 1353hş., s. 681-692.
Mîrzâ Muhammed, Alî Rizâ, Rahmet ve La’net der-Tefekkur-i Kur’anî-i Mevlevî, Faslnâme-i Ferheng, S. 25-26, 1377hş., s. 31-46. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 4(10), 1379hş., s.45-46.)
Miyasoğlu, Mustafa, Mevlâna Rüzgarı, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 221-225.
Muhammedî, Haşim, Tebellur-i Kur’an der-Mesnevî, Keyhân-i Ferhengî, S. 205, 1382hş., s. 24-25. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 6, S. 2-3, 1383hş., s.75.)
Muhassil, Muhammed Rizâ Râşid, Mezâhir-i İnsanî-i Engîze-bahş-i Mevlevî der-Beyân-i Letâyif-i ‘İşk-i İrfânî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, S. 3-4 (122-123), 1377-78hş./1998-99, s. 415-426. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 2, 1379hş., s.38-39.)
Muhsinî, Ahmed, Sûret ve Sîret-i Musikî der-Gazel-i Mevlevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Terbiyet-i Muallim, Yıl: 32, S. 1-2 (124-125), 1378hş., s. 141-154. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 4(10), 1379hş., s.44-45.)
Mukaddem, Suheylâ Salâhî, Mevlevî ve Blake (William) du Hem-dil, Faslnâme-i ‘İlm-i Pejûhişî-i Dânişgâh-i el-Zehrâ, Yıl: 8, S. 26-27, 1377hş., s. 1-27. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 4(10), 1379hş., s.46-47.)
Mumcu, Ahmet, Hukuk Açısından Mevlâna, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya, 1994, s. 71-82.
Munoz, Ester Alvarez, Aşk ve Özgürlük Rüzgarı Mevlâna, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 571-572.
Munoz, Ester Alvarez, Mevlâna, Wind of Liberty and Love, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 573-575.
Murner, Clara, Mesnevî’de Akıl, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
Muştâkimihr, Rahmân, Mevlâna’nın Eserlerine Göre Mistik Görüş İle Sembolik Anlatım Arasındaki Bağın İncelenmesi, çev. Derya Örs, Name-i Aşina, yıl 4, S. 1, İlkbahar 2002, s. 37-49.
Muştâk-mihr, Rahmân, bâ-Deştî der-’Seyr-i der-Divân-i Şems’, Âyîne-i Pejûhiş, Yıl: 11, S. 3 (63), 1379hş., s. 69-73. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 4(10), 1379hş., s.94-95.)
Muştâk-mihr, Rahmân, Gazeliyât-i Şems ve Câygâh-i ân der-Meyân-i Âsâr-i Mevlânâ, Faslnâme-i Huner, S. 49, 1380hş., s. 10-17. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 1(16), 1381hş., s.16-18.)
Muştâk-mihr, Rahmân, Şems-i Hakk ya Mefhûm-i Remz-i Şems-i Tebrîzî der-Gazelhâ-yi Mevlânâ, Nâme-i Ferhengistân, Yıl: 4, S. 4, 1377hş., s. 33-41. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 2(12), 1380hş., s.33-34.)
Muvahhid, Abdu’l-Huseyn, Hikâyet-guyî-i Şems ve Anâsir-i Hikâyethâ-yi Û, Faslnâme-i Edebiyât-i Dâstânî, S. 48 (3), 1377hş., s. 104-111. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 1, 1377hş., s.14-16.)
Muvahhid, Muhammed Alî, Câygâh-i Makâlât-i Şems der-Edeb ve İrfân-i İran, Kitâb-i Mâh (Edebiyât ve Felsefe), 1381hş., s. 20-27. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 2, 1382hş., s.77-78.)
Muvahhid, Muhammed Alî-yi, Nükte-i Çend Der Tashîh-i Mesnevî (Kitap Eleştirisi), İranshenasi, Vol. IX, No. 1, Spring 1997, U.S.A, s. 189-197.
Muzbeg, İskender, (Şefikoğlu), Yugoslavya’da Yaşayan Türk Şairlerinin Şiirlerinde Mevlâna, (Mevlâna in The Works of Turkish Poets Living in Jugoslavia), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 249-256.
Muzbeğ, İskender, Mevlâna’nın Sarayova’da (Yugoslavya) Yayınlanan Mesnevî’sine (I. ve II. Cilt) Çeviri Açısından Genel Bir Bakış, II.
Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 169-173.
Müeyyed, Haşmet, Melzer-Rosenzweig: Rumi, Nie İst Wer Liebt Allein (Kitap Tanıtımı), Mecelle-i İran-Şinâsî, Bünyâd-i Kiyân, yıl 8, S. 1, Behâr 1375 hş., U.S.A, s. 169-174.
Müeyyed, Haşmet, Shems Friedlander: The Whirling Dervishes (Kitap Tanıtımı), Mecelle-i İran-Şinâsî, Bünyâd-i Kiyân, yıl 6, S. 3, Pâ’îz 1373hş., U.S.A, s. 633-637.
Mütevelli, Ahmet Fuat, Mevlâna, En Büyük Mürşit, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 59-63.
Naîni, Jalali, Two Commentries From Commentraies On Mathnawi, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası
Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1973, s. 334-336.
Nâkid, Husrev, Nakş-i Hiyâl-i Dûst der-Âyîne-i Rubâ’iyât-i Mevlânâ, Kitâb-i Mâh, Yıl: 7, S. 5, 1382hş., s. 116-121. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 6, S. 2-3, 1383hş., s.75-76.)
Namlı, Ali, İsmail Hakkı Bursevî’ye Göre Mevlânâ ve Mevlevîlik, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 439-454.
Nasr, Seyyed Hossein, Rumi and the Sufi Tradition, Studiesin Comparative Religion, c. VIII/2, England, 1974, s. 74-89.
Nasr, Seyyid Hüseyin, Mevlâna ve Sufi Gelenek, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayın Organı, Aralık 1999-Ocak 2000, Konya, s. 32-35.
Neumann, Christoph K., XIX. Yüzyıla Girerken Konya Mevlevî Asitanesi İle Devlet Arasındaki İlişkiler, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 167-180.
Neville, Katharina, The Coat of Many Colors: Sufi Transformation, Bildiriler (Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 97-101.
Neville, Katherine, Çok Renkli Giysi: Sufi Dönüşümü, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 91-95.
Nevşâhî, Ârif, Sevâkıbu’l-Menâkıb-ı Evliyâullâh: Mevlânâ ve Mevlevîlik Hakkında Unutulmuş Bir Kaynak, çev. Necdet Tosun, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 697-707.
Nîkûbaht, Nâsir, Kazâ ve Kader der-Mesnevî-i Ma’nevî, Faslnâme-i Pârsî, Yıl: 4, S. 3, 1378hş., s. 20-33. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 1, 1378hş., s.43-46.)
Nisanbayev, Abdımalik, Ahmed Yesevî ve Mevlâna’da Tasavvuf ve Hoşgörü Anlayışı, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 213-216.
Numan, İbrahim, Mevlevîhânelerde Harim-Türbe Tipolojisinin Kaynakları Hakkında, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 261-266.
Ocak, Ahmet Yaşar, Bir XIII. Yüzyıl Mutasavvıfı ve Sufisi Olarak Mevlâna Celalüddin-i Rumi, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 139-146.
Ocak, Ahmet Yaşar, Türkiye Selçukluları Devrinde Şehirli Tasavvufî Düşünce Yahut Mevlânâ’yı Yetiştiren Ortam, III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 19-30.
Ocak, Ahmet Yaşar, Türkiye Tarihinde Merkezi İktidar ve Mevlevîler (XIII.-XVIII. Yüzyıllar) Meselesine Kısa Bir Bakış, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 17-23.
Odabaşı, Safa, Dergâh Kilerine Ait 1317 (1899-1900) Tarihli Emtia-i Taâmiyye Defteri, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, 265-274.
Odabaşı, Sefa, Hz. Mevlâna’yı Anmak, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 347-350.
Okay, M. Orhan, Osmanlı’da Mesnevihanlık Geleneği ve Son Mesnevihanlardan Tahirü’l-Mevlevî (17 Aralık 1999 Tarihinde Yapılan “Mevlevîliğin Kültür ve Edebiyatımıza Katkıları” Konulu Panelde Sunulmuştur.), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 309-314.
Okudan, Rifat, Mesnevî’yi Okumak; Mevlânâ’yı Anlamak, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl 6, S. 14,
Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 631-643.
Olguner, Fahrettin, Mevlânâ Celâleddin’in Düşünce Dünyası’na Bakış, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s.7-18.
Öcalan, Hasan Basri, Bursa’da Bir Mesnevîhan: Mehmed Emin Kerkükî, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 147-160.
Ögel, Bahaeddin, Mevlâna ve Türk Kültürü, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 1-4.
Ögel, Bahaeddin, Mevlâna ve Türk Kültürü, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 226-231.
Öğke, Ahmet; Mevlânâ’nın Mecalis-i Seb’a’daki Sohbet Metodu, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 251-266.
Önder, Mehmet, Atatürk ve Mevlâna Sevgisi, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya, 1994, s. 44-49.
Önder, Mehmet, Bir İddiaya Cevap: (Yine Gel, Yine Gel...) Rubaisi Mevlâna’nındır, (The Quatrian “Yine Gel, Yine Gel” Belongs To Mevlâna), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 117-120.
Önder, Mehmet, İkbal’in Eserlerinde Mevlâna ve Goethe, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995 .
Önder, Mehmet, Konya’da Mevlâna’nın Evi ve Medresesi Yeri.
Önder, Mehmet, Mevlâna İle Şems’in Konya’da Buluştukları Yer, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 65-72.
Önder, Mehmet, Mevlâna Konya İçin Neler Söyledi, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 9-13.
Önder, Mehmet, Mevlâna Müzesinde Bulunan Mevlâna’nın Elbiseleri Üzerine Bir Araştırma, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1973, s. 13-32.
Önder, Mehmet, Mevlâna ve Çevresindeki Kadınlar, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 345-346.
Önder, Mehmet, Mevlâna ve Sonrası, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 232-241.
Önder, Mehmet, Mevlâna’dan Sonra Çelebi Hüsâmeddin, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 19-26.
Önder, Mehmet, Mevlâna’nın El Yazısı Üzerine Bir Araştırma, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 291-298.
Önder, Mehmet, Mevlâna’nın El Yazısı Üzerine Bir Araştırma.
Önder, Mehmet, Mevlâna’nın Eserlerinin Dünya’daki En Eski Yazma Nüshaları, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 11-15.
Önder, Mehmet, Mevlâna’nın Türkçesi, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 27-36.
Önder, Mehmet, Mevlânâ’nın ve Oğlu Sultan Veled’in Eserlerinde Türkçe, 3. Uluslararası Türk Dil Kurultayı 1996, Ankara, 1996, s. 821-831.
Önder, Mehmet, Mevlâna’yı Minyatürlerle Anlatan Yazma Bir Eser, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 41-47.
Önder, Mehmet, Mevlevîliğin Sistemleşmesi, Sultan Veled ve Diğer Postnişînler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 131-150.
Önder, Mehmet, Molla Cami’de Mevlâna Hayranlığı, Name-i Aşina, yıl 6, S. 15-16, Kış-İlkbahar 2004, s. 19-28.
Önder, Mehmet, Molla Câmi’de Mevlâna Hayranlığı, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 75-82.
Önder, Mehmet, Tarih Boyunca Mevlâna Soyu-Fatih Sultan Mehmed Mevlâna’nın Altıncı Göbekten Torunudur (Family Tree of Mevlâna: Fatih Sultan Mehmed İs One of The Grandsons of Mevlana), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 71-72.
Önge, Yılmaz, Konya Mevlâna Dergahının Kaybolan Bir Yapısı: Türbe Hamamı, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 75-84.
Önge, Yılmaz, Mevlâna Dergâhının Şadırvanı, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 61-70.
Önge, Yılmaz, Mevlâna Türbesinin Çini Tezyinatı, I. Millî Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1985, s. 401-408.
Örs, Derya, Mevlâna ve Kur’an, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya, 2004, s. 23-35.
Öz, Yusuf, Anadolu’da Farsça Öğretiminde Mevlevîlerin Rolü, Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya’ya Gelişlerinin 771. Yıldönümü, 1999, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 77-84.
Öz, Yusuf, Süleyman Belhî Ailesi ve Son Mevlevî Postnişînleri İle Mektuplaşmaları, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 149-161.
Özakpınar, Yılmaz, Mevlâna’nın Modernliği ve Modern Bilim, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 85-88.
Özbek, Abdullah, Anadolu’nun Türkleşip İslâmlaşmasında Yunus Emre’nin Rolü (The Role of Yunus Emre in Turkification and Islamication of Anatolia), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 253-278.
Özbek, Abdullah, Bir Eğitimci Olarak Mevlâna, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 101-110.
Özbek, Abdullah, Mevlâna ve Taassub, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya, 2004, s. 169-173.
Özbek, Abdullah, Modern İnsanın Buhranına Hz. Mevlâna’nın Mesajı, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 145-150.
Özbek, Abdullah, Modern İnsanın Buhranlarına Hz. Mevlâna’nın Mesajları, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya, 2004, s. 225-231.
Özcan, Mustafa, Mevlâna Müzesi’ne Yapılan Bağışlar, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 22-26.
Özelsel, Michaela Mihriban, Betrachtungen Zu Östlichen Und Westlichen Therapeutischen Ansatzen: Ahnliches Und Unterschiedliches, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 149-163.
Özelsel, Michaela Mihriban, Hz. Mevlâna’nın Güncelliği, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 111-118.
Özkafa, Adnan, Konya Belediyeleri ve Mevlâna İle İlgili Çalışmaları, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 339-342.
Özkafa, Adnan, XXI. Yüzyılın Eşiğinde Mevlâna Şehri Konya, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 15-18.
Özköse, Kadir; Mevlânâ Düşüncesinde Firkat ve Vuslat, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 233-249.
Özönder, Hasan, Afyon Mevlevîhânesi, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 97-123.
Özönder, Hasan, Âteş-Bâz Veli ve Mevlevî Dergâhlarında “Âteş-Bâz Veli Makamı” nın Önemi, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 97-110.
Özönder, Hasan, Kıbrıs’ta Mevlevîlik ve Mevlevîhâneler, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 99-117.
Özönder, Hasan, Kütahya Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 69-90.
Özönder, Hasan, Mesnevî-i Şerîf ve Kâtibi Hüsâmeddin Çelebi, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 33-35.
Özönder, Hasan, Mevlâna Külliyesinin Mimari Teşekkülü, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 395-400.
Özönder, Hasan, Mevlâna Türbesi Mescid ve Semâ’-hanesinin Son Nakkaş ve Hattatı Konyalı Mahbûb Efendi, Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, yıl 1, S. 1, Konya, 1994, s. 93-108.
Özönder, Hasan, Mevlevî Dergâhlarında Mutfağın Önemi ve Âteş-Bâz Makamı, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 179-190.
Özönder, Hasan, Mevlevîliğin Mısır’daki Temsilciliği: Kahire Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 175-194.
Özönder, Hasan, Mevlevîlikte Hat ve Hattat Sıdkî Dede, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 129-149.
Özönder, Hasan, Prof.Dr. Feridun Nâfiz Uzluk’un Mevlevî Kültüründeki Yeri ve Önemi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, s. 111-125.
Özönder, Hasan, Şahabettin Uzluk Bey’le 30 Yıl, Türkiye Anıtlar Derneği Konya Şubesi Çalışmaları, Konya, 1998, s. 10-16.
Özönder, Hasan, Yangınlarla Kaybettiğimiz Yenikapı Mevlevîhânesi, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 143-189.
Özparlak, Fahri, Hz. Mevlâna’nın Topluluk Hakkındaki Görüşleri ve Mevlâna ile Eflatun, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 52-54.
Özsoy, B. Sami, Tarihçe-i Aktab, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 179-204.
Öztekin, Nezahat, Mevlânâ’nın Mesnevîsinde Su Alegoru ve Etkileri, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 137-146.
Öztuna, Yılmaz, Mevlâna Celaleddin Rûmi, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 242-246.
Öztürk, Abdullah, Hayvan Hikayelerinde Mevlâna ve La Fontaine, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 139-147.
Öztürk, Abdullah, Hayvan Hikayelerinin Yorumunda Hz. Mevlana’yı Batılı Fabl Yazarlarından Ayıran Özellikler, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 241-250.
Öztürk, Abdullah, Mevlâna ve Goethe’de Ashâb-ı Kehf, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
Öztürk, Abdullah, Yedi Uyurların İnsanlık Tarihindeki Önemi: Mevlâna ve Goethe’deki Yorumu, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 291-300.
Öztürk, Mürsel, Mevlâna’nın Mektupları, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 83-92.
Öztürk, Mürsel, Mevlâna’nın Yaşadığı Zamanına Kadar Belh’in Kültürel Durumu, Bildiriler (Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 83-89.
Pala, İskender, Anadolu’nun Işığı, Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî –Makaleler-Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., Konya, 2005, s. 77-107.
Pala, İskender, Edebi Çehresiyle Mevlevîhâneler, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 55-61.
Parlatır, İsmail, Mevlânâ Soyundan Gelen ve Konya Mevlevîhanesinde Yetişen Veled Çelebi ve Onun Türk Dili Sözlüğü, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 231-240.
Parlatır, İsmail, Veled Çelebi’nin Türk Dili Adlı Sözlüğünde Mevlâna İle İlgili Sözleri ve Yorumları, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 191-196.
Pekolcay, A. Neclâ, Mevlâna’nın Etkileri (Mevlâna’nın Tesir Alanları), IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 49-55.
Pekolcay, A. Neclâ, Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Edeb ve İnsan, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 353-355.
Pekolcay, A. Neclâ, Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Mana Dilinin Hususiyetleri, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 205-211.
Potz, Richard, Mevlâna Celaleddin ve İnsan Haysiyeti İle İnsan Hakları, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya, 1994, s. 83-93.
Prigarina, Natalya İlyiniçna, The Proplems of Inside-Outside Mystic Relationships in Calal Ad-Din Rumi and Muhammed İkbal (Celaleddin Rumi İle Muhammed İkbal Arasında Mistik İşbirliğindeki Batın ve Zahir Problemleri), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 119-123.
Pûrcevadî, Nasrullah, Zebân-i Hal der-Mesnevî-i Ma’nevî, Neşr-i Dâniş, Yıl: 17, S. 4, 1379hş., s. 14-26. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 2(12), 1380hş., s.30-31.)
Pûrnâcî, Kâmbîz, Mevlânâ ez-Manzar-i Şerî’âtî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 17, S. 163, 1379hş., s.14-18. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 2, 1379hş., s.43-44.)
Pûrnâmdâriyân, Takî ve Muştâk-mihr, Rahmân, Medhalî ber-Remz-şinâsi-i Gazelhâ-yi Mevlânâ, Neşriye-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tebriz, Yıl: 3, S. 174, 1379hş., s.59-85. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 1(11), 1379hş., s.22-23.)
Pûrnâmdâriyân, Takî, Ferâmun ve Sâhtyâr Şikenî-i Metn der-Şi’r-i Mevlevî, Mecmua’-i Makâlât-i Çehâromîn Eclâs-i Şark-şinâsân-i Özbekistan, İrsâlî ez-Râyzenî-i Ferheng-i Sefâret, C. 1, 1, der-Özbekistan, s. 4-23. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 2(12), 1380hş., s.27-30.)
Pürcevadî, Nasrullah, Mes’ele-i Teşbîh ve Tenzîh der Mekteb-i İbn-i Arabî ve Mevlevî ve Mukâyese-i Zebân ve Şîve-i Beyân-i Ânân, Mevlânâ ez Dîdgâh-i Türkân ve Îrâniyân, Girdâverî: Râyzenî-yi Ferhengî-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi Îrân, Ankara, 1369hş., s. 17-39.
Pürnâmdâr, Takî, Dâstân-i Peyâmberân der Mesnevî-i Mevlevî, Mevlânâ ez Dîdgâh-i Türkân ve Îrâniyân, Girdâverî: Râyzenî-yi Ferhengî-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi Îrân, Ankara, 1369hş., s. 67-113.
Qurbanzâde, Kâzım, Mevlâna Celaleddin Rumî’nin Hayatı, Yaratıcılığı ve Felsefi Görüşleri, çev. Seyfettin Altaylı, Bildiriler (Uluslararası
Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 223-230.
Receb-zâde, Hâşim, Tasvîr-i Çerh Der Edeb-i Fârsî, Mecelle-i İran-Şinâsî, Bünyâd-i Kiyân, yıl 15, S. 3, Pâ’îz 1382hş., U.S.A, s. 508-532.
Refi’iyân, Siyâmek, Te’sîr-pezîrîhâ-yi Mevlevî ez-Nehcu’l-Belâgâ der-Mesnevî, Mecelle-i Âmûziş-i Zebân ve Edeb-i Fârsî (Mecelle-i Ruşd), Yıl: 15, S. 56, 1379hş., s. 7-11. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 2(12), 1380hş., s.36.)
Reinhard, Von Kurt, Musikalische Gestaltungsprinzipien Der Ayin Dargestellt An Der Anonym Komposition İm Makam Pençgah, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1973, s. 315-333.
Resmî, Sekîne, Keşîşhâ ve Konişhâ-yi Hemsû der-Şâhnâme ve Mesnevî, Neşriye-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tebriz, Yıl: 42, S. 172, 1378hş., s. 23-46. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 4(10), 1379hş., s.9-10.)
Rıza, İskender, Kosova’daki Melami Tekkelerinde Mevlâna’ya Ait Gelenekler, I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 109-116.
Rüknî, Muhammed-i Mehdî, Dîdârî bâ Mevlevî der Kitâb-i Fîhi Mâfih, Mevlânâ ez Dîdgâh-i Türkân ve Îrâniyân, Girdâverî: Râyzenî-yi Ferhengî-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi Îrân, Ankara, 1369hş., s. 41-66.
Sabâgiyân, Muhammed Câvid, Kazâ ve Kader ve Haber ve İhtiyâr der-Mesnevî-i Ma’nevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, S. 130-131, 1379-80hş., s. 659-674. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 1(15), 1380hş., s.48-51.)
Sakaoğlu, Saim, Bir Selçuklu Bilgesi Olarak Nasrettin Hoca’ya Bakış (Nasreddin Hodga As A Wiseman of Seljuk), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 285-289.
Sakaoğlu, Saim, Mesnevî’deki Hikayelerin Kaynakları ve Tesirleri, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 105-113.
Samancı, Yusuf Sami, Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin Üslûbunda Öykünün Yeri, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 49-51.
Sarfî, Muhammed Riza, Telakkî-i Şems-i Tebrîzî ez-Zebân, Faslnâme-i Ferheng ve Edeb, Yıl: 5, S. 10-11, 1377hş., s. 32-38. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 2, 1378hş., s.15-16.)
Satoğlu, Abdullah, Mevlâna’nın İlk Hocası: Seyyid Burhaneddin (Muhakkık-Tirmizî), Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 203-212.
Savi, Saime İnal, Mevlâna ve Barış, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 45-49.
Savi, Saime İnal, Mevlâna’nın Rubaileri, (The Quatrains of Jalal Al-Din Rumi), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 69-74.
Savi, Saime İnal, Rubaiyat-i Mevlânâ, Mevlânâ ez Dîdgâh-i Türkân ve Îrâniyân, Girdâverî: Râyzenî-yi Ferhengî-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi Îrân, Ankara, 1369hş., s. 9-15.
Savran, A., Mesnevî’de Kur’ân Tesiri, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 93-99.
Sayar, Ahmed Güner, Hasan Âli Yücel’de Hz. Mevlâna Sevgisi ve Mevlevîliği, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 291-308.
Sayar, Ahmet Güner, Hasan Âli Yücel’den Feridun Nâfiz Uzluk’a Mektuplar, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, s. 97-103.
Sayın, Niyazi, Ney’in Maneviyatta ve Mûsıkîmizdeki Yeri, Ney’e Dair, Hz. Mevlâna’nın 731.Vuslat Yıldönümü’nde 10-17 Aralık 2004 Tarihleri Arasında Düzenlenen Ney Sempozyumu’nda Sunulan Tebliğler, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay. Konya 2006, s. 97-111.
Sâyinî, Muhammed Huseyn, An Hâyâlâtî ki Dâm-i Evliyâst, Neşriye-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tebriz, S. 41 (167), 1377hş., s. 125-141. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 3, 1378hş., s.47.)
Schaar, Ingrid, Mevlâna in Meiner Kunts, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 205-207.
Schimmel, Annamarie, Mevlâna Celaleddin Rûmi’ye Göre Konya’daki Gündelik Hayat, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1973, s. 138-142.
Schimmel, Annamarie, Mevlâna ve Garp Alemi, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 247-250.
Schimmel, Annemarie, Muhammed (s) der-Endîşe-i Mevlânâ, çev. Abdulmecid İskenderî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 16, S. 158, 1378hş., s. 48-53. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 1, 1378hş., s.36-38.)
Schober, Angelika, Gelenek ve Yenilik Arasında Goethe, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi (Süsam), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, s. 177.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati, Darwin’den Önce Bir Mevlâna Düşüncesi, (An Idea of Mevlâna Preceding Darwin), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 185-189.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati, Eski Bir Türk Oyunu ve Sema, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 35-39.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati, Gel Gel Çağrısı Üzerine Tartışmalar, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 167-172.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati, İslam Düşünürlerinin Yorumlanması ve Yorum Usul ve Ahlakı Üzerine, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 255-273.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati, Mevlâna Celaleddin Rûmî’de Hikaye, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 35-38.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati, Mevlâna Celâleddin Rûmî’de: Yönetenler ve Yönetilenler, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 151-157.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati, Mevlâna’da İnsanın Yeri, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 251-255.
Serdaroğlu, Tûba, Mevlâna ve Lavoisier, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 256-257.
Sergen, Semih, Bir Gazelin Düşündürdükleri, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 23-26.
Sergen, Semih, Hz. Şems’in Gerçekleştirmek İstediği, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 75-79.
Sergen, Semih, İslam’da ve Hz. Mevlâna’da Kadına Saygı, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985; Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 258-266.
Sergen, Semih, Karol Szymanowky’nin Mevlâna Senfonisi, V. Millî Mevlâna Kongresi, 1991, s. 13-17.
Sergen, Semih, Mevlâna’nın İnsana Bakışı, II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1990, s. 109-115.
Sergen, Semih, Mevlevîlikte San’at ve San’atkâr, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 171-176.
Sergul-zâyî, Muhammed, Mevlevî Murşid-i İkbâl, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 17, S. 163, 1379hş., s. 15-20. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 2, 1379hş., s.42-43.)
Sev’iş, Edip, Mevlevî Şair Mithat Bahari Beytur ve Neyzen Şeyh Hüseyin Fahrettin Dede Efendi, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 83-86.
Sevgi, Ahmet, Dinlemenin Önemi ve Mesnevî, VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1995, s. 43-46.
Sevgi, Ahmet, Edebiyatımızda Mevlâna ve Mesnevî Tesiri, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 269-274.
Sevgi, Ahmet, Gönül Kâbesi ve Mevlâna, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 29-35.
Sevgi, Ahmet, İsmail Hakkı Bursevi’nin Mesnevî Şerhinde (I. Cilt) Müellife Ait Manzum Parçalar, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 43-48.
Sevgi, Ahmet, Kültür Hayatımızda Mesnevî’nin Yeri, 723. Vuslat Yıldönümü Mevlâna Paneli, 1996, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 109-113.
Sevgi, Ahmet, Kültür Tarihimizde Sohbetin Yeri ve Mevlâna, Mevlâna ve Mevlevî Edebiyatı, 1997, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 115-118.
Sevgi, Ahmet, Mesnevî’de Adâlet ve Zulüm Kavramları, Hz. Mevlâna ve Fikirleri, 2000, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 93-96.
Sevgi, Ahmet, Mesnevî’de Adalet ve Zulüm Kavramları, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya, 2004, s. 175-179.
Sevgi, Ahmet, Mevlâna ve Düşünce, Hz. Mevlâna’nın Çevresi ve Etkileri, 2000, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 15-17.
Sevgi, Ahmet, Mevlâna ve Hürriyet (14 Aralık 2000, “727. Vuslat Yıldönümünde Hz. Mevlâna” Konulu Panelde Sunulmuştur.), X. Millî
Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 323-326.
Sevgi, Ahmet, Mevlâna’nın Bir Beyti Işığında Kanaat Zenginliği Üzerine Düşünceler, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 163-166.
Sevgi, Ahmet, XIX. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden Konya’lı Şemsî Dede ve Divânçesi, (3 Mayıs 1994, Vı. Millî Mevlâna Sempozyumu’nda Sunulmuştur.), VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1996, s. 62-73.
Sevgi, Ahmet, XIX. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden Mehmet Şefik Efendi ve Divançesi, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 131-138.
Seyidov, Mirali, Mitolojide (Türk) Mekân Sözcüğü Hakkında Düşünceler, (Concept of Space in Turkish Mythology), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 331-344.
Sezgin, Mualla, Mevlâna’nın ve Mevlevîlerin Giysilerinin Modernizasyonu, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 427-447.
Solak, Saffet, Hazreti Mevlâna Kimdir?, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 267-272.
Solmaz, Sefer, Mesnevî’de Geçen Peygamber Kıssaları (17 Aralık 2002, “729. Vuslat Yıldönümünde Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî” Konulu Panelde Sunulmuştur).
Songar, Ayhan, Hazret-i Mevlâna ve Mûsıkîmiz, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 3-7.
Songar, Ayhan, Hz. Mevlâna ve Mûsikimiz, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 273-276.
Sophani, Tofigh H., Mesnevî’de Söz Söyleme Engelleri, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 137-142.
Soyyer, A. Yılmaz, Sosyolojik Açıdan Mevlevihanelerde Usûl ve Gelenekler, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler
Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 275-282.
Sönmez, Kemal, Mevlâna’nın İnsan ve İnsanlık Anlayışı, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 149-155.
Sözen, Edibe, Kültürler Arası İletişim ve Bir Merkez-Çevre İlişkisi Olarak İnsan Hakları (Inter-Cultural Communication and Human Rights As A Center-Periphery Relation), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 31-34.
Subhânî, Tevfîk, Ba’zî Lugat ve Ta’birât-i Novyafte der-Mesnevî, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Tahran, Yıl: 76, S. 141-145, 1377hş., s. 195-235. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 2, 1378hş., s.13.)
Surûş, Abdülkerim, Abdülkerim Surûş İle Mevlâna ve Mesnevî Üzerine Bir Söyleşi, çev. Yakup Şafak-Yusuf Öz, Yedi İklim, C. 18, S. 178, Ocak 2005, İstanbul, s. 65-72.
Suruş, Abdülkerim, Mevlâna ve Hafız’ı Şiir Söylemeye İten Nedenler ve Karşılaştıkları Engeller, III. Millî Mevlâna Kongresi,1988, s. 189-203.
Suvorova, Anna, The Indian-Turkish ConnectIIons In The Field of Sufısm (Multan’da (Pakistan) Şems Tebrizi Mezarı ve Güney Asya’daki Bazı Derviş Tarikatlarının Türk Bağlantıları), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2003, s. 125-128.
Sümer, Faruk, Mevlâna ve Oğullarının Türkmen Beyleri İle Münasebetleri, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1973, s. 42-54.
Şafak, Mecîd, Câygâh-i Mesnevî der-Şi’r-i Fârisî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 17, S. 168, 1379hş., s. 37-41. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 4(10), 1379hş., s.49-50.)
Şafak, Yakup, Dünya Mevlâna’ya Her Zamankinden Daha Muhtaç, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya, 2004, s. 233-237.
Şafak, Yakup, Hz. Mevlâna ve Çevresindeki Bazı Önemli Şahsiyetler, Hz. Mevlâna’nın Çevresi ve Etkileri, 1998, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I, 2000, s. 33-39.
Şafak, Yakup, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Hz. Mevlâna ve Eserleri Üzerine Çalışma Yapanlar, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 249-268.
Şafak, Yakup, Tasavvufî Şiirde Mecâzî Anlatım (3 Mayıs 1994, VI. Millî Mevlâna Sempozyumu’nda Sunulmuştur.), VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1996, s. 81-88.
Şafak, Yakup, Uzluk Ailesi’nin Mevlevilik Araştırmalarına Katkıları (727. Vuslat Yıldönümü Münasebetiyle 14 Aralık 2000 Tarihinde Selçuk Üni. Selçuklu Araştırmaları Merkezi’nce Düzenlenen Panelde Sunulmuştur.), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, s. 143-150.
Şafak, Yakup, Veled Çelebi’nin Mesmûâtı’ndan –I-, Yede İklim, S. 135, İstanbul, Haziran 2001, s. 42-46.
Şahabeddin Uzluk (1900-1989), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, s. 179-180.
Şahin, Bekir, Mevlevîlikte Yemek Adabı, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya
Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 45-47.
Şahin, Kâmil, Çorum Mevlevîhânesi, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 97-103.
Şahin, Naim, Mevlâna C. Rûmî (1207-1270) ve G.W.F. Hegel (1770-1831)’de “Aşk, Varlığın Birliği ve Ölüm” Meselesi, X. Millî Mevlâna
Kongresi, 2002, I, s. 275-290.
Şahin, Tahir Erdoğan, Erzincan’da Mevlevîlik Hareketleri, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 123-141.
Şehsuvaroğlu, Bedi N., Mevlâna’da Hoşgörü ve İnsan Sevgisi, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 277-279.
Şeker, Mehmet, İbn Batuta’ya Göre Konya ve Mevlâna, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 129-137.
Şeker, Mehmet, Menâkibü’l-Ârifîn’e Göre Anadolu’nun Türk Yurdu Oluşunda Mevlâna ve Mevleviliğin Rolü (Accordin To The Menâkibü’l-Ârifîn The Role of Mevlana and Mevlevi Phylosophy in Making Anatolia As A Turkish Land), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 221-232.
Şener, Ali İhsan, Akıl Sağlığında İnsan Sevgisi ve Mevlâna, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 301-305.
Şerifu’l-Hasan, Mevlâna ve İkbâl, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1973, s. 125-137.
Şeşen, Ramazan, Selçuklular Devrindeki İlme Genel Bir Bakış (A Survey of Academic Environment in The Time of Seljuks), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 233-244.
Şimşek, Halil İbrahim, Mesnevîhan Bir Müceddidiyye Şeyhi: Neccar-Zade Mustafa Rıza’nın Hayatı ve Tasavvufi Görüşleri, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 159-178.
Şimşek, Selami, Mevlânâ’da Mizah ve Nükte, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 525-548.
Şimşekler, Nuri, Devlet Adamı ve Mesnevî Şârihi Abidin Paşa, Hayatı-İdareciliği-Eserleri, S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Dergisi (Ayrı Basım), yıl 1994-95, S. 9-10, Konya, 1995, s. 117-126.
Şimşekler, Nuri, Hz. Mevlâna ve Selâhaddin-i Zerkûb, Hz. Mevlâna’nın Çevresi ve Etkileri, 1998, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 41-48.
Şimşekler, Nuri, Hz. Mevlâna’da Evlilik, Aile ve Çocuk Eğitimi, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya, 2004, s.
181-196.
Şimşekler, Nuri, Mesnevî’ye Göre Konya’da Yaşam (Life in Konya According To Mathnawi), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 177-192.
Şimşekler, Nuri, Mevlâna İçin Söylenmiş Şiirler “XX. Yüzyıl”, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 285-294.
Şimşekler, Nuri, Mevlâna ve Konya, Hz. Mevlâna ve Fikirleri, 2000, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 97-106.
Şimşekler, Nuri, Mevlâna’dan Hatıralar-Nükteler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 119-128.
Şimşekler, Nuri, Mevlâna’nın Doğaya Bakışı, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği
Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 27-30.
Şimşekler, Nuri, Mevlâna’nın Eserleri ve Eserlerinden Seçmeler, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 47-70.
Şimşekler, Nuri, Mevlâna’yı Anlamak (17 Aralık 2002, “729. Vuslat Yıldönümünde Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’ Konulu Panelde Sunulmuştur.)
Şimşekler, Nuri, Midhat Bahari ve Feridun Nâfiz Uzluk’a Gönderdiği Mektuplar, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, s. 127-139.
Şûhânî, Alî Rizâ, Dâstân-perdâzî ve Şahsiyet-perdâzî-i Mevlevî der-Mesnevî-i Ma’nevî, Faslnâme-i Pejûhişhâ-yi Edebî, S. 2, 1382hş., s. 91-106. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 6, S. 2-3, 1383hş., s.76-77.)
Tâç-bahş, İsmâîl, Akl der-Mesnevî-i Mevlânâ, Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Firdevsî-i Meşhed, Yıl: 36, S. 2, 1382hş., s. 119-143. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 6, S. 2-3, 1383hş., s.77.)
Tafazzolı, Abolqhassem, Evrensel İnsan, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
Tahralı, Mustafa, Mustafa Tahralı İle Mevlâna Üzerine Söyleşi, Dergâh, C. XV, S. 178, İstanbul, Aralık 2004, s. 12-13.
Takeshita, Masataka, Sadr Al-Qunawi As Seen From Mevlevi Point of View (Mevlevi Bakış Açısıyla Sadreddin Konevi), III. Uluslar Arası
Mevlâna Kongresi, 2004, s. 279-284.
Tâlegânî, Muhammed Alî, Şems-i Tebrîzî Zeylî Ber Makâle-i “În Şems Hod Kîst…?”, Mecelle-i İran-Şinâsî, Bünyâd-i Kiyân, yıl 12, S. 1, Behâr 1379hş., U.S.A, s. 132-138.
Tâlibiyân, Yahyâ ve Mîr-Mehdî-i Huseynî, Alî Ekber, Râh-i Şems, İdâme-i Râh-i Ehl-i Medrese, Mecelle-i Ulûm-i İnsanî-i Dânişgâh-i Sistân ve Belucistân, Yıl: 5, S. 1, 1378hş., s.7-40. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 1, 1378hş., s.42-43.)
Taneri, Aydın, Türk Kültür Milliyetçisi Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 280-283.
Tanrıkorur, Cinuçen, Mevlevîlikte Mûsikî, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 111-115.
Tanrıkorur, Ş. Bârihüdâ, Bir Eğitimin Mimarisi: Mevlevî Matbah-I Şerifi, (The Architecture of An Education: The Sacred Kitchen of The
Mevlevî), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 271-297.
Tanrıkorur, Ş. Barihüda, Diğer Mevlevîhanelerin Listesi, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 237-246.
Tanrıkorur, Ş. Bârihüdâ, Konya Mevlâna Müzesindeki İki Alem Üzerine, VI. Millî Mevlâna Kongresi, 1992, s. 91-97.
Tanrıkorur, Ş. Bârihüdâ, Mevlevî Tekkesinin Kalbi: Semahane, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 207-216.
Tanrıkorur, Ş. Bârihüdâ, Tarihin Tahribi: Çorum Mevlevîhânesi, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 71-88.
Tanrıkorur, Ş. Bârihüdâ, Türk Kültür ve Mimarlık Tarihinde Mevlevîhâne’nin Yeri ve Önemi, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 61-71.
Tarlan, Ali Nihat, Mevlâna’nın Dünyası, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya, 2004, s. 133-139.
Tasnadi, Edit, Macaristan’daki Mevlâna, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 347-353.
Taşdelen, Musa, Avrupa’da Türk Varlığı ya da Diyasporik Kimliğin İnşası Problemi (Turks in Europe Or, The Proplem of Making Identity in
Diaspora), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 43-46.
Taşdelen, Sinan, Mevlâna Bibliyografyası, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 353-366.
Tatcı, Mustafa, Son Devir Mevlevîliği İçin Bir Kaynak: Hüseyin Vassaf Divanı, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 231-269.
Tâyifî, Şîrzâd, Hayât ve Âmûziş-i Ezdâd der-Mesnevî, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 17, S. 171, 1379hş., s. 33-37. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 1(11), 1379hş., s.20-21.)
Tekin, İlyas, Hazreti Mevlâna, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 284-288.
Tekin, Mustafa, Mevlânâ Bibliyografyası, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl 6, S. 14, Ankara, Ocak-
Haziran 2005, s. 735-774.
Tekin, Mustafa, Modern Dünyanın Bunalımını Aşmada Mevlâna Felsefesi, Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî –Makaleler-Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., Konya, 2005, s. 151-187.
Telci, Cahit-Gökçe, Turan-Günay, Vehbi, Bursa Şehir Mezarlıklarında Bulunan Mevlevî Mezar Taşları, Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhanesi), Celal Bayar Üniversitesi Yay., Manisa, 2002, s. 113-135.
Tellenbach, Silvia, Celaleddin Rumi ve İnsan Hakları-Beklenmeyen Bir Soruya Cevap Denemesi, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya, 1994, s. 98-103.
Tenik, Ali, Rûhu’l-Mesnevî, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 813-814.
Terakkî, Murtazâ, Nigerişî be-Ahlâk der-Mesnevî-i Mevlânâ, Keyhân-i Ferhengî, Yıl: 17, s. 169, 1379hş., s. 22-23. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 2, S. 4(10), 1379hş., s.43-44.)
Terzioğlu, Arslan, Ünlü Tıp Tarihçisi Prof.Dr. Feridun Nâfiz Uzluk ve Mevlâna Celâleddin Rûmî Araştırmalarına Katkıları, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, II, s. 91-96.
Tevekkulî, Hamîd- Rizâ, Husn-âzimî ve Cânişînî-i Havâs der-Mesnevî, Faslnâme-i Huner, S. 38, 1377hş., s. 35-48. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 1, S. 2, 1378hş., s.11-12.)
Timurtaş, Faruk K., Mesnevî’nin İlk Manzum Çevirisi, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1973, s. 258-267.
Tonaga, Yasuhsi, The School of Ibn Arabi in Mashriq and Turkey (Doğu’da ve Türkiye’de İbn Arabi Mektebi), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 315-330.
Top, H. Hüseyin, Mevlâna’dan Mülhem Şiirler, VII. Millî Mevlâna Kongresi, 1993, s. 49-54.
Top, H. Hüseyin, Son Dönem Çelebileri ve Evladları, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 151-158.
Tosun, Necip, Nurettin Topçu ve Sezai Karakoç’ta Mevlâna, Yunus Emre, Mehmet Akif Algısı ve Karşılaştırması, Hece Aylık Edebiyat Dergisi Nurettin Topçu Özel Sayısı, Yıl 10, S. 109, Ankara, Ocak 2006, s. 200-209.
Trako, Salih, Sarayevo’da Mesnevî Dersleri ve Mesnevîhanlar Üzerine, (Courses On The Mesnevî in Sarajevo and Reciters of The Mesnevî), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 143-146.
Trıdente, Michele, L’oecumenicite Authentique Dans Les Oeuevrs De Mevlâna: Üniversalite Et Actualite, (Mevlâna’nın Eserlerinde Gerçek İnanç Birliği: Beynelmilellik ve Güncellik, Authentic Unity of Fatih in The Works of Mevlâna: Universality and Actuality), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 37-42.
Tuncer, Orhan Cezmi, Kilis Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 259-282.
Tural, Sadık, 21. Yüzyıl İnsanına Tasavvuf Ne Verebilir?, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 29-36.
Tuş, Muhiddin, Konya Çelebilerinin Şehir Hayatındaki Sosyal Rolü Üzerine Bir Deneme, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 297-303.
Türer, Osman, Mesnevî Şarihi İsmail-i Ankaravî’nin Tasavvufi Hayata Dair İkaz ve Tavsiyeleri, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 93-102.
Türkmen, Erkan, Ahmet Yesevi, Mevlâna ve Yunus Emre’de Kâmil İnsan ve Allah Sevgisi, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 93-96.
Türkmen, Erkan, Rumi As A True Lover of God, (Tanrı Aşığı Olarak Mevlâna), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 317-329.
Ursı, Mme., Çağdaş Mistik Şiirde Mevlâna’nın İlham Varlığı: Ramazan’ın Otuz Günü, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
Ursı, Mr., Pers Mistiği ve Mevlâna Şiiri, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
Usta, Mustafa, Mevlâna’nın Eğitiminde Metot, Program ve Gayeler, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 1989, s. 161-170.
Uygur, Nermi, “Mevlânâ”, Başka-Sevgisi, İstanbul, 1996, s. 102-107.
Uz, M. Ali, Saraybosna’da İsa Bey Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 103-107.
Uzluk, F. Nafiz, XIV. Yüzyıl Mevlevi Şairlerden Eflaki Dede'nin 600. Ölüm Yıldönümü Dolayısiyle Ahmet Eflaki Dede, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten-1961’den Ayrıbasım, Ankara, 1962, s. 275-309.
Uzluk, Feridun Nafiz, Mevlâna Hakkında, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 289-290.
Uzluk, Feridun Nâfiz, Prof.Dr. Feridun Nâfiz Uzluk’un Basılmış, Basılacak Kitapları, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2000, II, s. 157-174.
Uzluk, Şehabettin, Eflâkî Menakıbında Yazılı Mevlâna’nın 20 Resmi Ne Oldu?, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 275-278.
Uzluk, Şehabettin, Galata Mevlevîhânesi ve Şeyh Ahmed Celaleddin Baykara Dede Efendi, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 297-300.
Uzluk, Şehabettin, Mevlâna’nın Ölümü ve Yeşil Kubbe, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 57-60.
Uzluk, Şehabettin, Mevlâna’nın Tabibleri: Ekmeleddin Müeyyed - Beyhekim ve Gazanfer, (Mevlâna’s Phsysicians: Ekmeleddin Müeyyed (Chiefphysicians) and Gazanfer), I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 1987, s. 211-213.
Uzun, Tacettin, Mevlâna’nın İlim, Eğitim ve Öğretim ile İlgili Görüşleri, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 11-14.
Ülken, Hilmi Ziya, Mevlâna ve Yetiştiği Ortam, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1973, s. 226-257.
Ünver, Süheyl, Mevlâna’mızın Sözleri ve Hallerinden Alınacak Dersler, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 291-302.
Ünver, Süheyl, Mevlâna’nın Sözleri ve Menkâbelerinin Manasına Bürünerek Şahsiyetimizi Bütünlemek, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1973, s. 160-175.
Ürekli, Bayram, Mevlâna Türbesi ve Çelebi Efendi Konağına Dair Bir Tamir Kaydı, S.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Edebiyat Dergisi, 1992-1993, S. 7-8, s. 187-196.
Ürün, Ahmet Kâzım, Günümüz Arap Dünyasında Mevlâna, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 301-304.
Ürün, Ahmet Kazım, Halep, Şam ve Trablusşam Mevlevîhânelerinin Günümüzdeki Durumu, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 73-78.
Ürün, Ahmet Kazım, Mesnevî’de Arap Edebiyatının Bazı Simaları, Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya’ya Gelişlerinin 771. Yıldönümü, 1999, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 69-76.
Ürün, Ahmet Kazım, Mevlâna’nın Edebî Kişiliğini Etkileyen Şahsiyetler ve Eserleri (Scholars Effecting Mevlana’s Literatural Style and Their Writings), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 169-175.
Ürün, Halil, Mevlânâ’nın Emaneti Konya, Yedi İklim, C. 8, S. 57, İstanbul, 1994, s. 62-63.
Vıey, Fréderic, Goethe, Vücut Doktoru; Yéhouda Halévy, Kalp Doktoru; Mevlâna, Ruh Doktoru, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
Volkan, Rebabî Sebahaddin, Mevlâna ve Mevlevî Mûsikisi, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 303-308.
Yakıt, İsmail, Batı Düşüncesi ve Mevlâna’da Kadın (Woman in Western Thought and Mevlana), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s.
135-148.
Yakıt, İsmail, Mevlâna ve Goethe’de Felsefe ve Hikmet, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
Yakıt, İsmail, Mevlâna ve İdeal İnsan, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 309-317.
Yakıt, İsmail, Mevlâna ve Ölüm Felsefesi, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 73-96.
Yakıt, İsmail, Mevlâna’da Akıl ve Aklın Kritiği, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 73-93.
Yakıt, İsmail, Mevlâna’da Estetik, IX. Millî Mevlâna Kongresi, 1997, s. 63-73.
Yakıt, İsmail, Mevlâna’da Sanat, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 51-59.
Yakıt, İsmail, Mevlânâ’da Sembolizm ve Ney, Ney’e Dair, Hz. Mevlâna’nın 731.Vuslat Yıldönümü’nde 10-17 Aralık 2004 Tarihleri Arasında Düzenlenen Ney Sempozyumu’nda Sunulan Tebliğler, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay. Konya 2006, s. 59-96.
Yakıt, İsmail, Mevlâna’ya Göre Hayatın Evrimi, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 41-56.
Yakıt, İsmail, Mevlevîlikte ve Mevlevîhânelerde Ebced Hesabının Rolü, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 31-42.
Yakıt, İsmail, Türk-İslam Düşünürü Mevlâna’ya Göre “İdeal İnsan” Tasavvuru, I. Millî Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1985, s. 214-227.
Yârkın, Şefika, Tavzîhî-i Fuşurde ez-Nushahâ-yi Hattî-i Mesnevî-i Ma’nevî-i Mevlevî, Mecmua’-i Makâlât-i Çehâromin Eclâs-i Şark-şinâsân-i Özbekistan, İrsâlî ez-Râyzenî-i Ferheng-i Sefâret, C. 1,1, der-Özbekistan, s. 35-61. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 3, S. 2(12), 1380hş., s.26.)
Yârşâtir, İhsân, Yâd-Dâşt (29), Mecelle-i İran-Şinâsî, Bünyâd-i Kiyân, yıl 12, S. 3, Pâ’îz 1379hş., U.S.A, s. 517-521.
Yavuz, Hilmi, Ney ve Edebiyat, Ney’e Dair, Hz. Mevlâna’nın 731.Vuslat Yıldönümü’nde 10-17 Aralık 2004 Tarihleri Arasında Düzenlenen Ney Sempozyumu’nda Sunulan Tebliğler, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay. Konya 2006, s. 31-43.
Yavuz, Kemal, Abidin Paşa’ya Yazdığı Bir Mektupta, Cevdet Paşa’nın Mevlevîlik İçindeki Yeri ve Mesnevî’nin Düzme Yedinci Cildi Üzerine Görüşleri, II. Millî Mevlâna Kongresi, 1986, s. 229-234.
Yavuz, Kemal, Mesnevî-i Şerif Üzerine Görüşler, I. Millî Mevlâna Kongresi, 1985, s. 279-290.
Yavuz, Kemal, Türk Edebiyatında Mesnevî’den İlk Tercüme Hikayeler ve Bazı Dikkatler, Bildiriler (Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, 15-17 Aralık 2000), Ankara, s. 355-381.
Yazıcı, Tahsin, Badi’az-Zamân Furûzânfar, Ma’âxiz-i Qisas U Tamsilât-i Matnawî, Şarkiyat Mecmuası, S. I, 1956, s. 125-126.
Yazıcı, Tahsin, Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî ve Vürûd-i Û ve Asyâ-yi Sagîr, Mevlânâ ez Dîdgâh-i Türkân ve Îrâniyân, Girdâverî: Râyzenî-yi Ferhengî-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi Îrân, Ankara, 1369hş., s. 139-146.
Yazıcı, Tahsin, Mevlânâ Devrinde Semâ, Şarkiyat Mecmuası, S. V, 1964, s. 135-159.
Yeniterzi, Emine, Hz. Mevlâna ve İkbâl, Hz. Mevlâna’nın Çevresi ve Etkileri, 1998, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 19-31.
Yeniterzi, Emine, Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun “Dâstân-ı Cenâb-ı Mevlâna” Manzumesi, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul, s. 141-152.
Yeniterzi, Emine, Mevlânâ Aşığı Konyalı Bir Şair: Veysel Öksüz, Yedi İklim, C. 8, S. 57, İstanbul, 1994, s. 87-89.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna ve İkbâl, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul, s. 153-170.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’da Çalışma ve Tevekkül (3 Mayıs 1994, VI. Millî Mevlâna Sempozyumu’nda Sunulmuştur.), VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1996, s. 74-80.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’da Çalışma ve Tevekkül, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî
Yayınları, İstanbul, s. 103-111.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde Ahlâkî Unsurlar (14 Aralık 2000, “727. Vuslat Yıldönümünde Hz. Mevlâna” Konulu Panelde Sunulmuştur.), X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 327-342.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde Ahlâkî Unsurlar, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul, s. 67-86.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde Hayatın Olumsuzluklarına Olumlu Bakışlar (17 Aralık 2002, “729. Vuslat Yıldönümünde Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî” Konulu Panelde Sunulmuştur.)
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde İnsan Terbiyesi, VI. Millî Mevlâna Sempozyumu, 1994, s. 38-42.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde Öğreticilik ve Öğüt Anlayışı, Mevlâna ve Mevlevî Edebiyatı, 1997, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I, 2000, s. 119-126.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde Öğreticilik ve Öğüt Anlayışı, Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, Derleyen: Nuri Şimşekler, Konya, 2004, s. 159-167.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde Öğreticilik ve Öğüt Anlayışı, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul, s. 57-66.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde Örnek İnsan Olmaya Dair İkaz ve Tavsiyeler, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul, s. 27-40.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Eserlerinde Sabrın Hikmetleri, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul, s. 87-101.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Gayrimüslimlerle Diyalogu (The Dialog of Mevlana With Non-Muslims), III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 2004, s. 161-167.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Gayrimüslimlerle Diyaloğu, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul, s. 113-123.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Sevgi Anlayışı, Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya’ya Gelişlerinin 771. Yıldönümü, 1999, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, 2000, s. 57-68.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Sevgi Anlayışı, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul, s. 41-55.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Tefekkür Dünyası ve İnsan, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul, s. 9-25.
Yeniterzi, Emine, Mevlâna’nın Tefekkür Dünyası ve İnsan, Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Nuri Şimşekler, Konya, 2002, s. 71-80.
Yeniterzi, Emine, On Dokuzuncu Yüzyılda Konyalı Mevlevî Şairlar, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul, s. 125-140.
Yeniterzi, Emine, Tasavvufî Edebiyatımızda İnsan Sevgisi, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul, s. 187-212.
Yeniterzi, Emine, Türk Basınında Mevlâna Enstitüsü, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul, s. 171-185.
Yeniterzi, Emine, Türk Basınında Mevlâna Enstitüsü, VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 1996, s. 53-64.
Yeniterzi, Emine, XIX. Yüzyılda Konyalı Mevlevî Şairler, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2002, I, s. 137-147.
Yetik, Erhan, Mevlânâ Celaleddin Rûmî’nin Hayata Bakışı, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 55-62.
Yezdçi, Muhammed Hüseyin Sıddîk-İ, Te’vîl-i Dâstân-i Evvel-i Mesnevî-II, İran-Nâme, Mecelle-i Tahkîkât-i İran-Şinâsî, Bünyâd-i Mütâle’ât-i İran, yıl 9, S. 3, Yaz 1370hş., U.S.A, s. 456-469.
Yılmaz, Hasan Kamil; Eğitimde Gönül Faktörü Mevlânâ Örneği, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran Ocak-Haziran 2005, s. 13-24.
Yılmaz, Muammer, Mevlâna’da İnsan Sevgisi, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 318-322.
Yousofi, Gholam Hosein, Bir Hikayeci Olarak Mevlânâ, çev. Ramazan Muslu, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 645-658.
Yüce, Abdülhakim, Tasavvufta İnsan-ı Kamil ve Mevlânâ, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, yıl 6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 63-75.
Yüksel, Hasan, Tokat Mevlevîhânesi, II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Kongresi, 1993, s. 61-69.
Zâkirî, Mustafâ, ‘Dîvân-i Kebîr’-i Mevlânâ, Neşr-i Dâniş, Yıl: 19, S. 2, 1381hş., s. 57-59. (Makalenin özeti: Suhan-i İşk, Yıl 5, S. 4, 1382hş., s.91.)
Zappellini, Ssa. Gabriela Brusa, Sul “Divano Occidentale-Orientale” Dı Goethe, (On Goethe’s "West-Östlicher Divan" ), III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988, s. 117-129.
Zarrinkoob, A. H., Shams-i Tabrizi and A New Interpretation of The Rumi’s Song of The Reed, Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1973, s. 345-351.
Zavotçu, Gencay, Mevlâna Adına Kayıtlı Küçük Bir Mesnevî, Bülbül-nâme, Âşinâ, Yıl 7, S.21-22, Ankara, Yaz-Sonbahar 2005, s.53-70.
Zerenler, Dilek, Amerikan Basınında (1975-1998) Mevlâna, Bilgi Yolu Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi Başkanlığı, Yıl 5, S. 8, Konya, Aralık 2005, s. 41-44.
Zorlutuna, Halide Nusret, Mevlâna Aman Efendim, Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, hz. Vedat Genç, MEB Yay., İstanbul, 1997, s. 323-324.

ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. Hayrettin Karaman- Hoş…

Kulağa hoş gelen, gönüllere rahatlık veren, iyi bi...

Temmuz 20, 2009

MALİKÎ MEZHEBİ

Malik b. Enes b. Malik b. Ebi Amir el Asbahî'ye ni...

Temmuz 06, 2009

İSTİLA DEVİRLERİNİN KOLONİZATÖR …

  Prof. Dr. Ömer Lütfi BARKAN Selçuk-Bizans...

Temmuz 06, 2009

HZ. EBU BEKİR'İN HAYATI

Hz. EBU BEKIR ES SIDDÎK (r.a) (571-634)  &nbs...

Temmuz 05, 2009

RÜYALARIN ÖNEM VE ANLAMI

Rasulullah Muhammed Mustafa (aleyhissalatu vessela...

Temmuz 20, 2009

SELEF VE SELEFILIK

Selef kime denir? Hz. Peygamber s.a.v.'in “En ...

Temmuz 06, 2009

Ahmed Avni KONUK

AHMED AVNİ KONUK (1868 - 19.3.1938) Kadı Alî-zâ...

Temmuz 21, 2009

CÂHİLİYYE DÖNEMI

Bilgisizlik, gerçeği tanımama. İslâm, tam bir aydı...

Temmuz 05, 2009

İSTANBUL’DA MEVLEVÎLİK

Mevlevi Ayini ve Semâ Törenleri çok kez doluluk ...

Ocak 11, 2016

SÜNNİ SUFİ YOLLARI

  Ahilik Bayramilik Buhurilik  ...

Temmuz 06, 2009

TASAVVUFUN KISACA TARİHÎ GELİŞİM…

Hz. Peygamber, sahâbe, tâbiîn ve tebeu't-tâbiîn dö...

Temmuz 07, 2009

Mevlevilik Ve Gazi Mustafa Kemal

Mevlevilik Ve Gazi Mustafa Kemal Yıl 1922... Kası...

Şubat 06, 2009